Telerau ac Amodau

Caiff “Gŵyl Delynau Cymru” ei drefnu gan Canolfan Gerdd William Mathias (CGWM) sydd yn gwmni gyfyngedig trwy warant (Rhif 3339969), ac hefyd yn elusen gofrestredig (Rhif 1084271).
Ein cyfeiriad ydy: CGWM, Galeri, Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SQ.

Ad-daliadau

Nodwch nad ydym ni’n cynnig ad-daliadau am unrhyw gystadlaethau na gweithdai unwaith eich bod wedi cofrestru.

Rheolau i Gystadleuwyr

(a) Mae’r holl gystadlaethau’n agored i delynorion o unrhyw wlad.

(b) Nid oes cyfyngiad ar yr oedran is yn unrhyw un o’r cystadlaethau, h.y. mae gan ddarpar gystadleuydd yr hawl i gystadlu mewn sawl cystadleuaeth cyn belled â’i fod ef / hi o dan yr oed a nodir ar y wefan ar Medi 1af, 2017.

(c) Mae rhyddid i delynorion gystadlu mewn mwy nag un cystadleuaeth.

(d) Mae dyfarniadau’r beirniaid yn derfynol, yn orfodol ac yn ddi-ddadl. Mae trefnwyr y gystadleuaeth yn cadw’r hawl i atal gwobrau os nad yw’r safonau’n ddigon uchel ym marn mwyafrif y panel beirniaid.

(e) Cyn dechrau’r Ŵyl, bydd panel annibynnol yn tynnu enwau “allan o het” i benderfynu ar drefn y perfformiadau. Wedyn, cedwir at y drefn hon ymhob cylch o’r gystadleuaeth.

(f) Anogir cystadleuwyr i ddefnyddio’u telynau eu hunain, os yn bosibl. Gall telynorion o dramor wneud cais am fenthyg telyn. Gwneir pob ymdrech i ddarparu’r model y gofynnwyd amdani, ond ni all y trefnwyr warantu y gellir darparu’r union wneuthuriad a’r model a nodwyd yn y ffurflen gais. Pwysleisir y byddai cais buan yn ddymunol.

(g) Cystadleuaeth Pencerdd yn unig: Rhaid i’r cais gynnwys recordiad diweddar (tua 5 – 10 munud) o gerddoriaeth o ddewis yr ymgeisydd. Gellir gyrru recordiad ar ebost – naill ai fel atodiad (cyfyngiad o 15MB) neu fel linc i’r ffeil, megis Dropbox, GoogleDrive, SoundCloud a.y.b. Mae’r recordiad y gofynnir amdano yn elfen arferol o’r math o gais manwl y disgwylir ei dderbyn ar gyfer cystadleuaeth ar y raddfa hon. Gyrrir gwahoddiad ffurfiol i gymryd rhan.

(h) Dyddiad cau derbyn ceisiadau yw 19 Chwefror 2018, ond fe groesawir ceisiadau hwyr.

 

Telerau Defnyddio Ein Gwefan

Os ydych chi’n anghytuno â unrhyw ran o’r telerau defnyddio hyn, rhaid i chi beidio â defnyddio ein gwefan.

Os na ddywed yn wahanol, CGWM sy’n berchen ar hawliau eiddo deallusol a’r deunydd ar y wefan. Cedwir pob hawl. Rhaid i chi beidio ecsploetio unrhyw ddeunydd ar ein gwefan am bwrpasau masnachol.

Nid ydym ni’n gwarantu cyflawnrwydd na chywirdeb y wybodaeth a gyhoeddir ar y wefan hon nac yn ymrwymo i sicrhau bod y wefan yn parhau i fod ar gael neu fod y wybodaeth ar y wefan yn parhau i fod yn gyfredol.

Ni fyddwn ni’n atebol i chi mewn perthynas i unrhyw golled sy’n deillio o unrhyw ddigwyddiad neu ddigwyddiadau sydd tu hwnt i’n rheolaeth resymol ni.

Mae ein gwefan yn cynnwys hyper-gysylltiadau i wefannau eraill sydd yn berchen i ac sy’n cael eu gweithredu gan drydydd parti. Nid yw’r dolenni hyn yn argymhellion. Nid oes gennym ni reolaeth dros gynnwys gwefannau trydydd parti, ac nid ydym ni’n derbyn cyfrifoldeb drostynt neu unrhyw golled neu ddifrod sy’n codi o ganlyniad i’w defnyddio.

O dro i dro mae’n bosib y byddwn yn rhedeg cystadlaethau neu hyrwyddiadau eraill ar ein gwefan. Bydd y rhain yn amodol ar delerau ac amodau ar wahân.

Mae’n bosib y byddwn ni’n adolygu’r telerau defnyddio hyn o dro i dro. Bydd telerau defnyddio yn gymwys ar gyfer y defnydd a wnaed o’n gwefan o ddyddiad cyhoeddi’r telerau defnyddio a adolygwyd ar ein gwefan. Gwiriwch y dudalen hon yn rheolaidd er mwyn sicrhau eich bod yn gyfarwydd â’r fersiwn gyfredol.

Mae’r termau defnyddio hyn, ynghyd â’n polisi preifatrwydd, yn ffurfio’r cytundeb cyfan rhyngoch chi a ni mewn perthynas â’ch defnydd chi o’n gwefan ni.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias (organisers of the Wales Harp Festival).

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!