Datganiad parthed Gŵyl Delynau Cymru 2020

Gyda chalon drom yr ydym yn rhoi gwybod i chi bod rhaid gohirio Gŵyl Delynau Cymru oedd i fod i’w chynnal o’r 8-9 Ebrill oherwydd y sefyllfa gyda’r feirws Covid-19. Fodd bynnag rydym yn benderfynol mai ail-drefnu ac nid canslo fyddwn i a byddwn mewn cysylltiad efo chi yn fuan iawn efo manylion pellach gan obeithio y byddwch yn awyddus i ymuno efo ni ar y dyddiad newydd ymhellach ymlaen yn y flwyddyn. Os na fyddwch yn gallu, yna wrthgwrs byddwn yn trefnu ad-daliad i’r rhai sydd wedi cofrestru neu brynu tocynnau. Ond gofynnwn i chi fod yn amyneddgar am y dyddiau nesaf gan ein bod yn gorfod gohirio / addasu ein rhaglen waith gyfan ar hyn o bryd ac addasu i weithio fel staff o’n cartrefi. Yn y cyfamser daliwch i ymarfer a cadwch lygad ar dudalen Facebook yr Ŵyl / Canolfan Gerdd William Mathias lle byddwn yn postio fideos ag ati yn yr wythnosau nesaf i godi calon pawb.

Cofion gorau,
Elinor, Meinir a’r tîm

Rhaglen

Mae tocynnau ar gyfer digwyddiadau’r Ŵyl yn cael eu gwerthu gan Swyddfa Docynnau Galeri Caernarfon: 01286 685 222.

Cyngerdd: Cyngerdd Côr Telynau Plant

8 Ebrill 2020, 2:00pm, Galeri Caernarfon

Cyngerdd gan Ensemble Telynau Iau TUDublin ac aelodau’r Cwrs.

Cyngerdd Caffi: Ensemble Telyn Iau TU Dulyn 

8 Ebrill 2020, 5:30pm, Caffi Galeri Caernarfon

Cyngerdd anffurfiol gan Ensemble Telyn Iau TU Dulyn

Cystadleuaeth Ysgoloriaeth Nansi Richards

8 Ebrill 2020, 6:00pm, Galeri Caernarfon

Trefnir y digwyddiad hwn mewn cyd-weithrediad gydag Ymddiriedolaeth Nansi Richards.

Galerïau Galeri!

9 Ebrill 2020, 5:00pm, Galeri Caernarfon

50 telyn o’r Cwrs  yn chwarae gyda’i gilydd.

Cyngerdd yr Ŵyl

9 Ebrill 2020, 7:30pm, Theatr Galeri Caernarfon

Dau o sêr ifanc rhyngwladol: Y delynores wych Gwenllian Llŷr, meistr y delyn Jazz, Ben Creighton-Griffiths a’i fand, Transatlantic Hot Club [Adrien Chevalier (Ffidil) Ashley John Long (Bas Dwbl)]. Hefyd i gynnwys perfformiadau gan Gôr Telynau Gwynedd a Môn a Telynau Clwyd Hŷn.

Gwenllian Llŷr
Gwenllian Llŷr

Mae’r delynores Gymreig Gwenllian Llŷr yn prysur ennill cydnabyddiaeth rhyngwladol am ei pherfformiadau carismatig ac egnïol. Yng Ngorffennaf 2013, enillodd Gwenllian wobr yng Nghystadleuaeth Rhyngwladol UDA yn Bloomington, gan gael ei chanmol am ei dawn cerddorol a’i gallu i gysylltu â’r gynulleidfa. Mae hi hefyd wedi ennill nifer o wobrau yn fwy lleol, gan gynnwys y Rhuban Las yn Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg 2012 a Gwobr Len Lickorish i Gerddor Addawol yng Nghystadleuaeth ROSL 2018, yn ogystal a chael ei dewis fel Artist gyda City Music Foundation yn 2017.

Mae gyrfa Gwenllian wedi ei harwain ar draws y byd i berfformio mewn lleoliadau mawreddog gydag artistiaid adnabyddus, megis Rebecca Evans, Imogen Cooper, Al Jarreau, Matthew Rees a Bryn Terfel. Bu hi ar daith ar draws Prydain wrth i Sain ryddhau ei CD cyntaf, ‘O Wyll i Wawr’, gyda’r cylchgrawn UKHA yn clodfori ei pherfformiad “godidog”. Mae Gwenllian yn perfformio’n rheolaidd fel unawdydd gyda cherddorfeydd, gan ei galluogi i rannu gwlêdd o gerddoriaeth telyn gyda fwy o gynulleidfaoedd. Bu hi’n perfformio fel unawdydd gwâdd gyda Côrdydd ar lwyfan Zankel Hall yn Carnegie Hall, a mwynhâd mawr oedd cael perfformio cerddoriaeth Gymreig ar lwyfan mor adnabyddus. Bu hi hefyd yn ddiweddar yn perfformio Concerto tanllyd a rhythmig Ginastera gyda Sinffonia Milton Keynes, y Concerto cain a phoblogaidd i ffliwt a thelyn gan Mozart gyda Shirley Barningham a Cherddorfa Siambr Hallgate, yn ogystal â’r Danses lliwgar a chyferbyniol gyda Cherddorfa St John’s.

Cafodd Gwenllian y bleser o astudio gydag athrawon gwych mewn rhai o’r colegau gorau yn y bydd, gan ennill graddau o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Ysgol Juilliard ac yr Academi Gerdd Frenhinol yn Llundain. Yn ogystal â nifer o ysgoloriaethau a chefnogaeth ariannol, enillodd Gwenllian nifer o anrhydeddau eraill yn ystod ei hastudiaethau, gan gynnwys Gwobr William Schuman am gyflawniad ac arwainyddiaeth rhagorol yng ngherddoriaeth gan Ysgol Juilliard. Cymerodd hi fantais lawn o’r cyfle i weithio gyda nifer o artistiaid gwahanol yn ystod ei hastudiaethau, gan ddatblygu ei dealltwriaeth a’i hoffder o gerddoriaeth siambr ac i ymestyn y repertŵar telyn. Fel eiriolwr cerddoriaeth gyfoes, mae Gwenllian wedi gweithio gyda nifer o gyfansoddwyr dros y ddegawd ddiwethaf, gan helpu cerddorion a chynulleidfaoedd i ddeall hyblygrwydd y delyn, gan ddiweddu mewn nifer o berfformiadau cyntaf y byd. Yn ystod ei blwyddyn olaf yn Ysgol Juilliard, bu Gwenllian yn gweithio gyda’r gyfansoddwraig Sayo Kosugi a’r dawnsiwr a’r coreograffydd Eve Jacobs ar Nebula, Blooming ar gyfer telyn a dawns. Bu hi hefyd yn gweithio ar gerddoriaeth siambr gyda disgyblion cyfansoddi Prifysgol Caerdydd, yn gyntaf gyda’r ffliwtydd Lisa Nelsen ar y prosiect ‘Music is Fragile?’, gan ddiweddu gyda perfformiad byd cyntaf yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ymysg y gwaith celf wnaeth ysbrydoli’r cyfansoddiadau, ac yna gyda’r soprano Sarah Dacey yn y prosiect ‘Coma Notes’, gyda pherfformiad byd cyntaf ym Mhrifysgol Caerdydd gyda’r bardd, James Nash.

Mae byd cerddorol Gwenllian yn ymestyn ymhellach na’r llwyfan, fel athrawes ac fel cyfansoddwr. Yn ogystal a’i gyrfa berfformio prysur, mae Gwenllian yn addysgu’n breifat, ar gyrsiau cerddoriaeth, ac yng Nghanolfan Gerddoriaeth Sadyrnau yn Latymer ac yng Ngoleg y Brenin yn Llundain. Mae hi hefyd yn gweithio i’r elusen Live Music Now, gafodd ei sefydlu gan Yehudi Menuhin, sy’n helpu ystod eang o bobl i sydd heb fynediad i gerddoriaeth byw.

Ben Creighton-Griffiths
Ben Creighton-Griffiths

Benjamin Creighton Griffiths is an Internationally performing harpist based in Cardiff. Classically trained, Ben is in demand for his Electro-Acoustic Jazz Harp work, covering many different genres and using electronics to create unique performances. Benjamin's International engagements (2008 – 2018) included performances in Brazil, Canada, The Caribbean, Croatia, The Czech Republic, France, Hungary, Italy, Netherlands, Spain, Hong Kong, and the USA. Highlights of 2018 are the Musikene festival in San Sebastián, Spain and tuition in the Camac Netherlands Tour. Upcoming engagements include performances with Adrien Chevalier and Tatiana Eva Marie (New York) - and launching his new electronic fusion band - Chube.

Transatlantic Hot Club
Transatlantic Hot Club
Transatlantic Hot Club
Transatlantic Hot Club

Dewch i fwynhau cerddoriaeth jazz Paris yr 1930au gyda Ben Creighton Griffiths (Telyn - Cymru), Adrien Chevalier (Ffidil – Efrog Newydd), a Ashley John Long (Cymru - Bas Dwbl) - sef y Transatlantic Hot Club. Bydd eu perfformiad yn cynnwys caneuon jazz poblogaidd o Gypsy Jazz Ffrengig (a ysbrydolwyd gan Django Reindhardt a Stephane Grappelli) a'u dehongliadau o gerddoriaeth jazz draddodiadol.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias (organisers of the Wales Harp Festival).

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!