Cyfarfu’r dawnsiwr Nic Gareiss â’r delynores o’r Alban, Maeve Gilchrist, pan oeddent yn dysgu yn Shasta Fiddle Camp yng Ngogledd California. Datblygodd eu perthynas gerddorol trwy gydweithio mewn gwyliau gan deithio yn ddiweddarach gyda’i gilydd fel rhan o fand Darol Anger, ‘The Furies’. Yng Ngŵyl Celtic Connections yn Glasgow eleni, ymddangosodd Nic a Maeve yn eu perfformiad cyntaf fel deuawd gan dderbyn clod mawr ac maent wedi bod yn datblygu’r sioe ers hynny.
Mae gan y ddau barch dwfn at gerddoriaeth a diwylliant traddodiadol  tra ar yr un pryd yn cyflwyno elfennau cyfoes o gerddoriaeth, dawns, rhythm a byrfyfyr. Daeth Nic a Maeve i’r amlwg yn y byd acwstig bywiog newydd fel arloeswyr yn y maes hwn. Mae gwaith traed rhythmig Nic yn cyfuno gyda synhwyrau melodig a byrfyfyr Maeve. Dyma ddeuawd egniol sydd yn diddanu yn wledd i’r glust yn ogystal â’r llygad.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias (organisers of the Wales Harp Festival).

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!