Astudiodd Karen Vaughan gyda Maria Korchinska ar ôl graddio o’r Academi Gerdd Frenhinol. Chwaraeodd i Opera yr Alban a Cherddorfa Siambr yr Alban cyn dod yn Brif Delynores Cerddorfa Genedlaethol yr Alban. Ar ôl iddi ddychwelyd i Lundain fe’i penodwyd yn Gyd-bennaeth i Osian Ellis yng Ngherddorfa Symffoni Llundain, gan ymddeol yn 2015 ar ôl trideg mlynedd. Bu  Karen yn athrawes yn Ysgol Purcell ac yn Academi Cerdd a Drama Frenhinol yr Alban cyn ymgymryd â’i swydd bresennol fel Pennaeth y Delyn yn yr Academi Gerdd Frenhinol yn Llundain. Mae hi wedi rhoi dosbarthiadau meistr ledled y byd ac wedi hyfforddi cerddorfeydd ieuenctid yn y DU, Sbaen a Siapan. Fel Cyfarwyddwr Artistic Cyswllt i Gyngres Delynau’r Byd, mae’n edrych ymlaen at y gyngres gyntaf a fydd yng Nghaerdydd yn 2020.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias (organisers of the Wales Harp Festival).

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!