Polisi Preifatrwydd

Pa wybodaeth ydym ni’n ei gasglu?

Mae Gŵyl Delynau Cymru a chaiff ei drefnu gan Canolfan Gerdd William Mathias yn casglu, storio a defnyddio’r mathau canlynol o wybodaeth bersonol:

  • gwybodaeth am eich cyfrifiadur ac am eich ymweliad a’ch defnydd o’r wefan hon. (gan gynnwys eich cyfeiriad IP, lleoliad daearyddol, math a fersiwn eich porwr gwe, system weithredu, o ba wefan cawsoch eich cyfeirio i’n gwefan, hyd yr ymweliad, tudalennau a welwyd, y modd llywiwyd y wefan);
  • gwybodaeth rydych chi’n eu darparu i ni ar gyfer y pwrpas o gofrestru gyda ni;
  • gwybodaeth rydych chi’n eu darparu i ni ar gyfer y pwrpas o danysgrifio i wasanaethau ein gwefan, hysbysiadau ebost a/neu gylchlythyrau;
  • unrhyw wybodaeth arall rydych chi’n dewis ei hanfon i ni;

Cwcis

Mae cwci yn cynnwys gwybodaeth anfonwyd gan weinydd gwe i’ch porwr ac sy’n cael ei storio gan eich porwr. Mae’r wybodaeth yna’n cael ei hanfon yn ôl i’r gweinydd gwe pob tro mae’r porwr yn gwneud cais am dudalen gan y gweinydd gwe. Mae hyn yn galluogi’r gweinydd gwe i adnabod ac olrhain y porwr gwe.

Rydym ni’n defnyddio Google Analytics er mwyn dadansoddi’r defnydd a wneir o’r wefan hon. Mae Google Analytics yn cynhyrchu ystadegau a gwybodaeth arall am wefan drwy gyfrwng cwcis, sy’n cael eu storio ar gyfrifiaduron defnyddwyr. Mae’r wybodaeth a gynhyrchwyd sy’n berthnasol i’n gwefan ni yn cael ei ddefnyddio er mwyn cynhyrchu adroddiadau am y defnydd a wneir o’r wefan. Bydd Google yn storio’r wybodaeth hwn. Mae polisi preifatrwydd Google ar gael yma: http://www.google.com/policies/privacy/.

Mae’r rhan helaethaf o borwyr gwe yn eich galluogi i wrthod pob cwci, tra mae porwyr gwe eraill yn eich galluogi i wrthod cwcis trydydd parti yn unig. Bydd blocio pob cwci, fodd bynnag, yn cael effaith negyddol ar ddefnyddioldeb llawer o wefannau, gan gynnwys y wefan hon.

Defnyddio eich Gwybodaeth Bersonol

Bydd gwybodaeth bersonol sy’n cael ei gyflwyno i ni drwy’r wefan hon yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y pwrpas a nodwyd yn y polisi preifatrwydd hwn neu mewn mannau perthnasol o’r wefan.

Mae’n bosib y byddwn ni’n defnyddio eich gwybodaeth bersonol er mwyn:

  • gweinyddu’r wefan;
  • gwella eich profiad o bori drwy bersonoli’r wefan;
  • galluogi’ch defnydd o wasanaethau sydd ar gael ar y wefan;
  • gyrru hysbysiadau ebost rydych chi wedi rhoi gwybod i ni yr hoffech eu derbyn;

Lle byddwch chi’n darparu gwybodaeth bersonol ar gyfer ei gyhoeddi ar ein gwefan, fy fyddwn yn cyhoeddi ac yn defnyddio’r wybodaeth mewn modd arall yn unol â’r drwydded rydych chi’n eu caniatáu ar ein cyfer ni.

Ni fyddwn heb eich caniatâd yn darparu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw drydydd parti ar gyfer marchnata uniongyrchol.

Prosesydd Taliadau Trydydd Parti

Rydym ni’n defnyddio prosesydd taliadau trydydd parti, Stripe, er mwyn prosesu taliadau a wneir ar y wefan hon. Wrth brosesu taliadau o’r math hwn, nid ydym ni’n storio unrhyw wybodaeth ariannol megis rhifau cardiau credyd. Yn hytrach, caiff gwybodaeth o’r math hwn ei storio gan y prosesydd taliadau trydydd parti, Stripe, sydd yn defnyddio polisi preifatrwydd eu hunain er mwyn rheoli’r defnydd a wneir gyda’ch gwybodaeth bersonol. Gellir gweld eu polisi ar https://stripe.com/us/privacy.

Gwefannau Trydydd Parti

Mae’r wefan yn cynnwys dolennau i wefannau eraill. Nid ydym ni’n gyfrifol am bolisïau preifatrwydd neu ymarfer gwefannau trydydd parti.

Newidiadau Polisi

Mae’n bosib y byddwn yn diweddaru’r polisi preifatrwydd hwn o dro i dro drwy bostio fersiwn newydd ar ein gwefan. Dylech wirio’r dudalen hwn yn achlysurol er mwyn sicrhau eich bod yn hapus gydag unrhyw newidiadau. Mae’n bosib y byddwn yn eich hysbysu o unrhyw newidiadau i’n polisi preifatrwydd drwy ebost.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias (organisers of the Wales Harp Festival).

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!