Lleoliad yr Ŵyl

Cynhelir Gŵyl Delynau Cymru yng nghanolfan gelfyddydau eiconig Galeri, wedi ei leoli yn nhref arfordirol Caernarfon yng Ngogledd Cymru.

Ein Lleoliad

Ynghyd â bod yn fan poblogaidd ar gyfer gwyliau, mae Gogledd Cymru yn ardal gyfoethog o ran iaith, cerddoriaeth a hanes. Mae’r golygfeydd yn wych – o lannau môr braf, afonydd byrlymog ac wrth gwrs mynyddoedd, llynnoedd a’r rhaeadrau Eryri.

Mae Gŵyl Delynau Cymru wedi ei leoli yn nhref arfordirol Caernarfon. Castell Caernarfon o bosib yw’r mwyaf enwog o holl gestyll Cymru, a daw nifer o ymwelwyr pob blwyddyn i Gaernarfon i fwynhau harddwch a treftadaeth yr ardal.

Caiff yr ŵyl ei gynnal yn nghanolfan celfyddydau Galeri, sydd yn llai na thafliad carreg y tu allan i furiau hynafol y dref ac yn cynnig golygfeydd anhygoel o’r môr ynghyd â bod yn ganolog i gyfleusterau lleol.

Mae mynediad hygyrch i’r adeilad o ran parcio, toiledau ar gael ar pob llawr, mynediad i gadeiriau olwyn, caffi, ac mae’r adeilad yn croesawu cŵn tywys.

Dewch o hyd i ni

Trafnidiaeth Cyhoeddus: Yr orsaf drenau agosaf yw Bangor, ac mae bysiau yn teithio’n gyson i Gaernarfon. Gellir canfod yr amserlen fysiau ar wefan Traveline Cymru.

Gyda Char: O’r A55 cymerwch gyffordd 10 a dilyn y A487 i Gaernarfon. Pan fyddwch yn dod i mewn i’r dref, cymerwch y troad cyntaf ar y gylchfan wrth ymyl Morrisons. Ar yr ail gylchfan cymerwch y trydydd troad gan ddilyn yr arwyddion i Doc Fictoria.

Parcio: Mae parcio talu ac arddangos arhosiad byr ar gael o flaen yr adeilad Galeri ynghyd â meysydd parcio anabl. Mae meysydd parcio talu ac arddangos i’w gael hefyd gyferbyn â’r adeilad Galeri, ac ar waelod y ffordd is law i archfarchnad Morrisons.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias (organisers of the Wales Harp Festival).

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!