Gŵyl
Delynau
Ryngwladol
Cymru

1 - 7 Ebrill 2018

Ebrill 1 – 7 , 2018 oedd dyddiadau Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru. Fe’i cynhaliwyd yn Galeri, Caernarfon, i ddathlu penblwydd y telynor Cymreig eiconig, Osian Ellis yn 90 oed a’i gyfraniad gwych i gerddoriaeth dros gyfnod o 70 mlynedd.

 

Cynhaliwyd cyngherddau, cystadlaethau, gwersi hwyliog i ddechreuwyr, dosbarthiadau meistr, arddangosfeydd telynau a llawer o ddigwyddiadau eraill.…

 

Daeth delynorion o bob rhan o’r byd i ymuno yn y dathlu ac i wneud cyfeillion trwy’r dannau’r delyn!

Ein Artistiaid yn 2018

Anne Denholm

Telynores

Anne Denholm

Telynores

Yn wreiddiol o Gaerfyrddin, mae Anne Denholm yn un o delynorion ifanc blaenllaw Prydain ac yn Delynores Swyddogol i’w EUB Tywysog Cymru. Derbyniodd Anne ei grâdd Meistr o’r Academi Cerddoriaeth Brenhinol yn Llundain (RAM) gyda rhagoriaeth, gan raddio gyda Gwobr y Regency ar gyfer llwyddiant nodedig, ac fel y telynores cyntaf erioed i ennill gwobr hanesyddol Clwb yr Academi (‘RAM Club Prize’). Mae Anne yn rhoi datganiadau cyson fel unawdydd a cherddorwraig siambr ac yn gweithio’n llawrydd gyda cherddorfeydd a chorau ar draws Prydain. Ers 2016 mae hi yn Brif Delynores gydag Ensemble Cymru, grwp sydd yn teithio gyda cherddoriaeth siambr ar draws Cymru. Mae hi hefyd yn delynores gyda Live Music Now.

Arfon Gwilym

Artist

Arfon Gwilym

Artist

Mae gwreiddiau Arfon Gwilym yn Sir Feirionnydd a graddiodd yn y Gymraeg yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth. Cafodd yrfa amrywiol, fel newyddiadurwr, gŵr busnes, cyfieithydd, cyhoeddwr, darlledwr, ymchwilydd a gweinyddwr a bu’n weithgar gyda mudiadau lleol, yn Ysgrifennydd Cyffredinol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ac erbyn hyn ef yw Rheolwr Cwmni Cyhoeddi Gwynn. Yn un o bump o frodyr, cafodd ei fagu ar aelwyd lle’r oedd y diwylliant gwerin Cymraeg yn amlwg. Bu’n Ysgrifennydd Clera, y Gymdeithas Offerynnau Traddodiadol, am saith mlynedd. Ef yw awdur y llyfr ‘Cerddoriaeth y Cymry’ a chyd-olygodd dair cyfrol, ‘Caneuon Traddodiadol y Cymry’, ‘Hen Garolau Plygain’ a ‘Canu Haf’. Yn ogystal â bod yn ganwr gwerin, plygain a cherdd dant, mae’n chwarae’r ffidil.

Calan

Calan

Mae’r  band Calan  wedi llwyddo i ddenu cenhedlaeth newydd o gefnogwyr i gerddoriaeth draddodiadol Cymru gyda’u rhythmau dengar a’u perfformiadau egniol gyda  ffidl, telyn, accordion, gitâr a phibau, a chlocsiwr.

Ensemble Cymru

Artist

Ensemble Cymru

Artist

Ensemble Cymru yw ensemble preswyl Prifysgol Bangor a Venue Cymru. Yr Ensemble yw’r prif grŵp perfformio cerddoriaeth siambr yng Nghymru gydag 16 o offerynwyr a chantorion craidd. Fe'i sefydlwyd yn 2002 i hyrwyddo diwylliant cerddoriaeth siambr Gymreig o bob cyfnod, ynghyd â cherddoriaeth siambr o bob rhan o'r byd, i gynulleidfaoedd yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Bob blwyddyn mae Ensemble Cymru'n cyrraedd cymunedau ar draws Cymru trwy ei rwydwaith teithio cenedlaethol o naw o leoliadau partner. Atgyfnerthir gwaith teithio yr Ensemble gan raglen o berfformiadau cymunedol, gan gyrraedd ysgolion, ysgolion arbennig, ysbytai, hosbisau a phobl mewn mannau cyhoeddus.

Glain Dafydd

Harpist

Glain Dafydd

Harpist

Glain Dafydd’s music career includes success in competitions such as coming second at the Moscow International Harp Competition (junior category), and being a string finalist in both the BBC Young Musician and the prestigious Royal Over-Seas League competitions. Closer home, she won the under 16s and under 21s at Caernarfon International Harp Festival then came third at Arpa Viva in Cardiff. Glain has won all three of the Blue Ribbons at the National Eisteddfod and the Urdd Bryn Terfel Scholarship. In November 2016 she was awarded the “City of Szeged Prize” at the Szeged International Harp Competition, Hungary.

Glian Llwyd

Artist

Glian Llwyd

Artist

Graddiodd Glian Llwyd gyda B.Mus ym Mhrifysgol Bangor a derbyniodd radd Meistr mewn perfformio ar y piano gyda chlod uchel yng Ngholeg Cerdd Trinity, Llundain. Mae wedi bod yn llwyddiannus mewn cystadlaethau offerynnol yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd a’r Eisteddfod Genedlaethol, lle enillodd y Rhuban Glas gyda’r piano yn 2007. Enillodd Glian hefyd brif wobr Tlws y Cyfansoddwr yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn 2006. Ers graddio, y mae Glian wedi dilyn gyrfa fel pianydd a chyfeilydd gan gyfeilio yn Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen, yr Eisteddfod Genedlaethol, Cystadleuaeth Cerddor Ifanc Gregynog, ac ym Mhrifysgol Bangor. Mae Glian Llwyd yn diwtor piano ym Mhrifysgol Bangor, Canolfan Gerdd William Mathias, ac i Wasanaeth Cerdd Cydweithredol Sir Ddinbych.

Gwenan Gibbard

Harpist

Gwenan Gibbard

Harpist

Mae Gwenan yn un o artistiaid gwerin amlycaf Cymru.  Bu’n perfformio’n helaeth yng Nghymru, a hefyd yn Ewrop, Gogledd a De America a Hong Kong, gan gyflwyno ei threfniannau ffres a chyfoes o’n caneuon a’n halawon traddodiadol.  Mae’n un o’r ychydig berfformwyr sy’n arbenigo yn yr hen grefft o ganu cerdd dant hunan-gyfeiliant, ac mae ei thrydydd albwm ar label Sain, Cerdd Dannau, yn gasgliad blaengar sy’n darganfod hen drysorau ac yn torri tir newydd ym maes cerdd dant.  Bydd ei phedwerydd albwm ar label Sain yn cael ei ryddhau yn ddiweddarach yn 2018.

 

 

Gwyn Owen

Artist

Gwyn Owen

Artist

Huw Llywelyn

Artist

Huw Llywelyn

Artist

Mae Huw yn denor clasurol proffesiynol a chanddo 15 mlynedd a mwy o brofiad yn y maes. Mae’n gyn aelod o Gorws Opera Cenedlaethol Cymru, a chyn hynny, Glyndebourne Festival Opera. Perfformiodd fel unawdydd mewn nifer o leoliadau enwog, gan gynnwys Neuadd Frenhinol Albert, Tŷ Opera Brenhinol Muscat, Oman a Chanolfan Mileniwm Cymru. Enillodd nifer o wobrau a chystadlaethau anrhydeddus.  Yn 2015 dychwelodd i Ogledd Cymru gyda’i deulu i ganolbwyntio ar waith fel tiwtor llais ar ôl cyrraedd croesffordd yn ei yrfa  lle teimlai’r angen i ymbellhau o fwrlwm perfformio'n llawn amser gyda chwmnïau teithiol.

Nic Gareiss a Maeve Gilchrist

Artist

Nic Gareiss a Maeve Gilchrist

Artist

Cyfarfu’r dawnsiwr Nic Gareiss â’r delynores o’r Alban, Maeve Gilchrist, pan oeddent yn dysgu yn Shasta Fiddle Camp yng Ngogledd California. Datblygodd eu perthynas gerddorol trwy gydweithio mewn gwyliau gan deithio yn ddiweddarach gyda'i gilydd fel rhan o fand Darol Anger, 'The Furies'. Yng Ngŵyl Celtic Connections yn Glasgow eleni, ymddangosodd Nic a Maeve yn eu perfformiad cyntaf fel deuawd gan dderbyn clod mawr ac maent wedi bod yn datblygu'r sioe ers hynny.
Mae gan y ddau barch dwfn at gerddoriaeth a diwylliant traddodiadol  tra ar yr un pryd yn cyflwyno elfennau cyfoes o gerddoriaeth, dawns, rhythm a byrfyfyr. Daeth Nic a Maeve i'r amlwg yn y byd acwstig bywiog newydd fel arloeswyr yn y maes hwn. Mae gwaith traed rhythmig Nic yn cyfuno gyda synhwyrau melodig a byrfyfyr Maeve. Dyma ddeuawd egniol sydd yn diddanu yn wledd i’r glust yn ogystal â’r llygad.

Mererid Hopwood

Mererid Hopwood

Artist

Mererid Hopwood
Mererid Hopwood

Artist

Mae Mererid yn Athro yn Athrofa, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Enillodd Gadair, Coron a Medal Ryddiaith yr Eisteddfod Genedlaethol. Bu’n Fardd Plant Cymru ac enillodd Wobr Glyndwr am ei chyfraniad i lenyddiaeth yng Nghymru. Daeth ei chasgliad o gerddi, ‘Nes Draw’, yn fuddugol yng nghategori barddoniaeth Llyfr Y Flwyddyn yn 2016. Mae wedi cydweithio gyda cherddorion fel Karl Jenkins, Eric Jones a Gareth Glyn ar gyfansoddiadau ac wedi gwerthfawrogi’r cyfle hwn yn fawr iawn i greu darn gyda Mared Emlyn, Gwenan Gibbard ac Elinor Bennett.

Côr Palestrina Choir, Dulyn

Côr Palestrina

Artist

Côr Palestrina Choir, Dulyn
Côr Palestrina

Artist

Ffurfiwyd Côr Palestrina gan Dr Vincent O'Brien ym 1903. Daeth eu perfformiad o Missa Papae Marcelli gan Palestrina at sylw'r noddwr Edward Martyn, a’i ariannodd fel côr sefydlog Cadeirlan Santes Fair, Dulyn. Teithiodd y côr yn helaeth ledled Ewrop a'r UDA, ac yn 2013, perfformiodd yn y Fatican yn ystod Offeren y Pab gan ddychwelyd yno yn 2016. Perfformiodd y côr yn wythnosol o dan gyfarwyddyd Blanaid Murphy, gan ganu’r Offeren Lladin Solemn bob Sul a Vespers, Bendithion; a’r Offeren gyda’r nos yn cael ei chanu gan fechgyn y côr bob dydd Gwener.

Rhys Meirion

Artist

Rhys Meirion

Artist

Mae'r tenor o Gymro Rhys Meirion eisioes wedi profi llwyddiant rhyngwladol ym maes opera a recordio, a llwyddiant darlledu yng Nghymru. Ymhlith uchafbwyntiau ei yrfa, mae cyngerdd gala yn Neuadd Frenhinol Albert gyda Bryn Terfel, ei berfformiad cyntaf yng nghyngherddau Proms y BBC,  Cyngerdd Dathlu Desert Island Discs yn Royal Festival Hall Llundain, recordiad byw gan y BBC o 9fed Symffoni Beethoven dan arweiniad Richard Hickox, Requiem Verdi yn Neuadd Frenhinol Albert a Cyngerdd Penblwydd Karl Jenkins yn 70 oed yn Neuadd Carnegie Efrog Newydd. Darlledwyd ail gyfres ei raglen ‘Deuawdau Rhys Meirion’ yn 2017. Mae hefyd yn cyflwyno cyfres ‘Dewch am Dro’ ar Radio Cymru.

Siân James

Harpist

Siân James

Harpist

Siân yw un o gantorion cyfoes mwyaf blaenllaw Cymru ac un o'n prif aroleswyr ym myd cerddoriaeth traddodiadol. Mae’n delynores, yn bianydd o fri, ac yn gyfansoddwr a’i dawn fel perfformwraig yn amlwg mewn theatrau a gwyliau cerddorol ledled y byd. Mae hi wedi rhyddhau naw albwm - casgliadau eclectig o ganeuon gwreiddiol a thraddodiadol, yn cwmpasu cariad a chwerthin, colled a’r byd ysbrydol. Mae Siân yn enwog am ei gallu greddfol i gyfleu emosiwn yn ei chaneuon gyda didwylledd ac angerdd. Teithiodd yn ddiweddar i China a Vietnam, Patagonia, Canada ac Uzbekistan. Fe’I hurddwyd yn Gymrawd er Anrhydedd gan Brifysgol Bangor am ei chyfraniad i ddiwylliant Cymru.

Sian Wyn Gibson

Artist

Sian Wyn Gibson

Artist

Ganed Siân yn Neiniolen, a daeth i amlygrwydd fel cantores ar lwyfan yr Eisteddfod. Cwblhaodd ei haddysg gerddorol yng Ngholeg Cerdd Brenhinol Manceinion. Bu’n aelod o gwmnïau opera D’oyly Carte ac Opera North yn Leeds, a chanodd nifer o rannau operatig. Dychwelodd Siân i Gymru ac y mae bellach yn canolbwyntio ar waith Oratorio a chyngherddau. Mae’n diwtor llais yng Nghanolfan Gerdd William Mathias, ac yn Athrawes Beripatetig i Gyngor Bwrdeistref Conwy. Urddwyd Siân i Orsedd y Beirdd yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017, am ei chyfraniad i gerddoriaeth yng Nghymru.

Sioned Gwen Davies

Artist

Sioned Gwen Davies

Artist

Ganed Sioned Gwen Davies ym Mae Colwyn. Wedi astudio yn y Guildhall School of Music and Drama a’r National Opera Studio yn Llundain, gwnaeth Sioned ei début operatig proffesiynol fel Kate yng nghynhyrchiad Scottish Opera o The Pirates of Penzance. Erbyn heddiw, mae Sioned wedi gweithio i English National Opera, Glyndebourne, Longborough Festival Opera, Opera Valladolid ac Opra Cymru. Yn 2017, Sioned oedd cynrychiolydd Cymru yng nghystadleuaeth BBC Canwr y Byd Caerdydd ac ar hyn o bryd mae hi’n gweithio gyda Scottish Opera. Ymhlith uchafbwyntiau ei gyrfa, mae ‘Voices’ gan Henze yn Neuadd Barbican, yr Unawd Alto yn ‘Les Noces’, Stravinsky, ‘Messiah’ Handel gyda Chôr Siambr Lund a ‘Serenade to Music’ Vaughan Williams.

Sioned Webb

Artist

Sioned Webb

Artist

Magwyd Sioned Webb yn Y Bala, sy’n parhau’n dref llawn diwylliant, a dysgodd ganeuon gwerin yn yr ysgol a chan ei thad. Erbyn iddi ddod i astudio gyda William Mathias ym Mhrifysgol Bangor, roedd wedi derbyn sawl gwobr am farciau uchel arholiadau piano drwy wledydd Prydain ac am ddilyn gyrfa glasurol gyda’r offeryn. Buan y sylweddolodd na fedrai wadu’r gynhysgaeth a gafodd pan yn blentyn, ac fe barhaodd i ymddiddori mewn alawon gwerin. Yn enilydd cenedlaethol ar y delyn deires, awdur a golygydd nifer o lyfrau yn cynnwys trefniannau o alawon gwerin a charolau  Plygain, mae wedi perfformio gyda Sian James ac Arfon Gwilym drwy bedwar ban byd.

Sioned Williams

Artist

Sioned Williams

Artist

Enillodd ymdriniaeth ddychmygus Sioned o’r delyn gydnabyddiaeth aruchel iddi fel perfformiwr rhyngwladol sydd â  dawn greadigol unigryw ac unigolyddol. Ym mis Ebrill 2018 bydd yn ymddeol fel Prif Delynores Cerddorfa Symffoni’r BBC ar ôl 28 mlynedd hynod lewyrchus yn gweithio gyda chyfansoddwyr ac arweinyddion mwyaf blaenllaw’r byd. Yn enwog am gomisiynu gweithiau newydd, rhoddodd Sioned gannoedd o berfformiadau cyntaf; ymddangosodd yn eang ar radio a theledu, ac enillodd ei recordiadau wobrau di-ri. Bu’r cyrsiau telyn integredig a drefnwyd gan Sioned yn arloesol, ac mae hi’n athrawes angerddol, yn ymchwilydd ac yn ysgolor; yr aelod cyntaf o Gymru ar Fwrdd Cyngres Delynau’r Byd, Llywydd Cymdeithas Telynau Prydain, Cymrawd Emeritus mewn Astudiaethau Telyn yng Ngholeg Trinity Laban, a Chymrawd Ymchwil Anrhydeddus yn yr Academi Gerdd yn Llundain.

Two Blonds and a Harp

Artist

Two Blonds and a Harp

Artist

Lowri-Ann Richards a Dylan Cernyw

"Pe bai yn briodol erioed i ddweud - 'Ga’i beth y mae hi'n ei yfed' - byddai hynny’n dilyn gwylio y berfformwraig Lowri-Ann Richards! - Siren y Cabaret "Broadway Baby”, Fringe Caeredin 2014. Fel enwebai gwobr Cabaret Llundain yn 2015, mae gan Lowri-Ann yrfa lewyrchus a repertoire eang, yn amrywio o ganeuon David Bowie i Judy Garland, Kate Bush i'r Beatles (roedd hi'n ymddangos yn Give My Regards to Broadstreet ochr yn ochr â Paul a Ringo yn fuan iawn yn ei gyrfa) Bessie Smith i Visage (canodd gyda Steve Strange's Visage yn gynnar yn yr 80au ac yn fwy diweddar yn 2015/16). Cyfunwch hyn gyda chwarae trawiadol Dylan Cernyw, y telynor rhyngwladol, ac mae gennych chi noson ddeinamig o’ch blaen!

Valeria Voshchennikova

Telynores

Valeria Voshchennikova

Telynores

Cydnabyddir fod Valeria Voshchennikova yn un o delynorion mwyaf dawnus Rwsia ac mae ganddi repertoire glasurol  eang iawn.  Mae’n unawdydd gyda Theatr y Bolshoi ac yn Brif Delynores  Cerddorfa Philharmonig Rwsia ym Moscow. Astudiodd gyda Milda Agazarian yn Ysgol Gerdd Gnessin ac Academi Gerdd Rwsia, gan ennill llawer o wobrau yn genedlaethol a rhyngwladol gan gynnwys Cystadleuaeth Ryngwladol yr Unol Daleithiau a Gwyl Delynau Ryngwladol Cymru III yn 2014. Mae’r delynores ifanc yn perfformio’n gyson ar lwyfannau cerdd yn Rwsia a thramor a rhoddodd ddatganiad unawdol yng Ngŵyl HarpMasters yn y Swistir ac yn Ngŵyl Camac yn Nancy, Ffrainc.

Blánaid Murphy

Blánaid Murphy

Blánaid Murphy yw un o brif arweinyddion corawl Iwerddon. Bu’n  arwain Côr Palestrin ers 2002. Dyfarnwyd iddi ysgoloriaeth organ i astudio ym Mhrifysgol Caergrawnt ac wedyn chafodd Radd Meistr yn y Musikhochschule, Stuttgart. Mae ganddi brofiad enfawr fel  gyfarwyddwr corawl, arweinydd, beirniad, ymgynghorydd ac addysgwr. Mae’n cyfarwyddo sawl cor gan gynnwys Côr Plant RTE, Cantorion Bach Dulyn a Chôr DIT Conservatory of Music. Mae’n darlithio ar arwain corawl yn Academi Gerdd Frenhinol Iwerddon. Gwnaeth 6 CD gyda Chôr Palestrina, a’r CD enwog ‘Faith of our Fathers’. Blánaid yw Cadeirydd Ysgol Gerdd Eglwysig Iwerddon (RSCM) a Chyfarwyddwr Cyfres Gyngherddau Eglwys Pro-Cathedral Dulyn.

Cai Fôn Davies

Cai Fôn Davies

Mae Cai yn 17 oed ac yn brif ddisgybl yn Ysgol Tryfan, Bangor. Mae ganddo ddiddordeb mawr yn y byd canu gwerin ers yn ifanc ac mae’n ddyledus iawn i bobl fel Mair Carrington Roberts, Arfon Gwilym a Sioned Webb am hybu’r diddordeb yma ynddo. Mae wedi cystadlu’n gyson yn Eisteddfodau’r Urdd a’r Eisteddfod Genedalethol dros y blynyddoedd a’r flwyddyn diwethaf bu’n ddigon lwcus i ennill cystadleuaeth y gân werin agored yn Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen. “Dwi wrth fy modd yn perfformio caneuon gwerin gan eu bod yn rhoi cyfle i mi ‘siarad’ yn uniongyrchol â’r gynulleidfa yn ogystal â’r cyfle i fynegi fy hun drwyddynt”.

Ensemble Telyn DIT

Ensemble Telyn DIT

Mae rhaglen y delyn yn y DIT Conservatory of Music and Drama (Dulyn, Iwerddon) yn cwmpasu cerddoriaeth glasurol a/neu gerddoriaeth draddodiadol Wyddelig gyda myfyrwyr yn astudio ar lefel iau, is-radd ac ôl-radd. Mae myfyrwyr yn arbenigo mewn cerddoriaeth glasurol neu Wyddelig drwy Faglor mewn Cerddoriaeth, Baglor mwn Addysg Gerddorol, Meistr mewn Perfformio a rhaglenni doethuriaeth, gan astudio gyda Denise Kelly McDonnell, Clíona Doris a Grainne Hambly. Mae rhaglen y delyn wedi’i llunio er mwyn datblygu sgiliau unawdol ac ensemble, ac mae’r myfyrwyr yn cymryd rhan mewn ystod eang o ensembles gan gynnwys y Gerddorfa Symffoni, Ensemble Chwyth, Ensemble Cerddoriaeth Draddodiadol Wyddelig, Ensemble Cerddoriaeth Gynnar ac amrywiaeth o ensembles siambr.  109

Mae Ensemble Telyn DIT yn un o’r ensembles mwyaf gweithredol o ran perfformio repertoire glasurol, Gwyddelig a chyfoes dan arweiniad Denise Kelly McDonnell. Cafodd yr ensemble flwyddyn wych yn 2016, gan deithio i’r Alban i berfformio mewn cyngerdd amser cinio yn ystod Gŵyl Delynau Ryngwladol Caeredin, perfformio i EUB Tywysog Cymru yng Nghastell Hillsborough, a pherfformio yng Nghyngerdd ‘Rising Stars’ yr RDS. Yn ogystal, bu’r grwp yn perfformio mewn nifer o ddigwyddiadau yn Nulyn, yn cynnwys perfformiad ar ‘Culture Night’ a digwyddiadau ‘Reflecting the Rising’ y TRÉ.

Geraint Lewis

Geraint Lewis

Ganed Geraint Lewis yng Nghaerdydd a'i addysgu yn Ysgolion Bryntaf a Rhydfelen, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a Choleg Ioan Sant, Caergrawnt. Bu'n gweithio i Brifysgol Bangor a Chwmni Recordio Nimbus, yn Gyfarwyddwr Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru ac yn Gadeirydd Bwrdd Cerdd Cyngor Celfyddydau Cymru. Ymhlith dros gant o weithiau ym mhob ffurf fe gyfansoddodd 'Sir Gâr' ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Bro Dinefwr ac 'Afallon' i Gorws WNO ganu pan agorodd Y Frenhines Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn 1999. Mae'n cyfrannu'n gyson i gylchgrawn Barn ac fe'i penodwyd yn Gyfarwyddwr Artistig Gŵyl Machen Isaf ym mis Ionawr eleni.

Isabelle Moretti

Isabelle Moretti

Fel un o eiconau’r  delyn heddiw, dathlir dawn Isabelle Moretti  trwy’r byd. Yn ystod tymor 2017 – 2018, rhoddodd y perfformiad cyntaf o ‘Danse Libre’, Consierto i’r Delyn gan Bruno Mantovani  gyda  Cherddorfa Siambr Paris. Hefyd ymddangosodd yng ngŵyl ‘Nosweithiau Rhagfyr’ ym Moscow, yn y Concertgebouw, Amsterdam a chwaraeodd gyda Cherddorfa Siambr Lausanne. Isabelle Moretti yw Athro’r Delyn yn y Conservatoire ym Mharis, ac yn Athro Ymweliadol yn yr Academi Gerdd Frenhinol, Llundain ers 2008.  Cydnabyddwyd ei chyfraniad disglair i gerddoriaeth trwy ei hanrhydeddu fel Swyddog yn yr ‘Order of Merit’ a’r ‘Order of Arts & Letters’ yn Ffrainc.

Dynamic Harps

Dynamic Harps

Côr Telyn cymunedol o Gaerdydd yw Dynamic Harps o ac mae’r safon yn amrywio o ddechreuwyr i safon Gradd 8, gyda phlant ac oedolion hŷn yn mwynhau chwarae gyda’i gilydd.  Mae’r grŵp  cefnogol ac ymroddgar hwn o delynorion brwdfrydig yn cyfarfod yn wythnosol i chwarae amrywiaeth eang o genres: traddodiadol, clasurol, pop, roc, alawon o’r sioeau, cerddoriaeth ffilm, jazz a mwy. Bydd Shelley Fairplay, Cyfarwyddwr y grŵp, yn trefnu caneuon arbennig pan fydd aelodau yn gofyn amdanynt.  Ymhlith yr uchafbwyntiau mae perfformiadau yn Eglwys Norwyeg Bae Caerdydd, Gerddi Botaneg Cenedlaethol Cymru, a Gŵyl Max Ryngwladol. www.DynamicHarps.co.uk

Elinor Bennett

Elinor Bennett

Astudiodd ELINOR BENNETT gydag Osian Ellis yn yr Academi Gerdd Frenhinol,  Llundain ar ôl  graddio yn y Gyfraith, a bu’n chwarae gyda phrif gerddorfeydd Prydain yn gynnar yn ei gyrfa.  Recordiodd 15 albwm yn amrywio o gerddoriaeth telyn yr 20fed ganrif, i gerddoriaeth traddodiadol Cymru.

Ysgrifennodd sawl cyfansoddwr gerddoriaeth i Elinor, a cyfarwyddodd astudiaethau telyn ym Mhrifysgol Bangor. Bu’n Athrawes Ymweliadol yn yr Academi Gerdd Frenhinol a Choleg y Guildhall, Llundain. Cafodd Gymrodoriaethau er Anrhydedd  gan Brifysgolion Aberystwyth, Caerdydd, Bangor, yr Academi Gerdd Frenhinol, Coleg Cerdd a Drama Cymru, a Doethuriaeth gan Brifysgol Cymru. Elinor yw Cyfarwyddwraig Artistig Gŵyl Delynau Rhyngwladol Cymru a Gŵyl Ryngwladol y Delyn yng Ngwlad Thai.

Dylan Cernyw

Dylan Cernyw

Mae Dylan yn delynor, perfformiwr ac athro sy'n gweithio yn y Gogledd. Ac wedi perfformio yn Iwerddon, Ffrainc, yr Almaen, yr Iseldiroedd, Canada, Prague, Tsieina a'r Swistir. Mae Dylan wedi gwneud ymddangosiadau gwadd yng Ngwyl o Fil o leisiau yn Llundain ac mae wedi perfformio gydag artistiaid megis Bryn Terfel, Katherine Jenkins, John Owen Jones, Sioned Terry, Shân Cothi, Rhys Meirion, Rhydian Roberts a Rebecca Evans. Mae Dylan wedi cynhyrchu sawl albwm, mae 3 ohonynt  yn unigol, 4 albwm Piantel ac 3 albwm gyda delynores Cymru Gwenan Gibbard ar gyfer Sunrise Music o Hong Kong. Ar wahân i'w albwm ei hun, mae Dylan wedi ymddangos ar nifer fawr o gryno ddisgiau fel cyfeilydd. Mae Dylan yn un hanner y "Piantel" sydd wedi bod yn perfformio gyda'i gilydd ers 13 mlynedd, ac yn perfformio gyda Two Blondes and a Harp.

Mared Emlyn

Mared Emlyn

Cwblhaodd Mared ei doethuriaeth mewn perfformio ar y delyn a chyfansoddi yn 2014 ym Mhrifysgol Bangor.  Enillodd fedal y Prif Gyfansoddwr yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn 2011 am ei gwaith ‘Perlau’ yn y Glaw ar gyfer y delyn sydd erbyn hyn yn cael ei berfformio yn aml mewn cystadlaethau telyn. Mae wedi derbyn sawl comisiwn i gyfansoddi, gan gynnwys gweithiau ar gyfer Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru, Côr Meibion Colwyn, comisiwn ar gyfer Gŵyl Gerdd Bangor a gafodd ei berfformio gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, ac yn ddiweddar, concerto telyn ar gyfer Gŵyl Biwmares.

Ben Creighton-Griffiths

Artist

Ben Creighton-Griffiths

Artist

Benjamin Creighton Griffiths is an Internationally performing harpist based in Cardiff. Classically trained, Ben is in demand for his Electro-Acoustic Jazz Harp work, covering many different genres and using electronics to create unique performances. Benjamin's International engagements (2008 – 2018) included performances in Brazil, Canada, The Caribbean, Croatia, The Czech Republic, France, Hungary, Italy, Netherlands, Spain, Hong Kong, and the USA. Highlights of 2018 are the Musikene festival in San Sebastián, Spain and tuition in the Camac Netherlands Tour. Upcoming engagements include performances with Adrien Chevalier and Tatiana Eva Marie (New York) - and launching his new electronic fusion band - Chube.

Canlyniadau’r Cystadlaethau

Dyma ganlyniadau cystadlaethau Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru 2018.

Cystadleuaeth y Pencerdd

1af: Evgeniia Marchenko (Rwsia)
2il: Veronika Lemishenko (Wcraen)
3ydd: Manon Browning (Cymru)

Cystadleuaeth Ieuenctid

Enillwyr tair ysgoloriaeth £1500: Mared Emyr Pugh-Evans (Cymru), Anwen Mai Thomas (Cymru) & Evelien Vaneysendeyk (Gwlad Belg)

Cystadleuaeth Iau

Enillwyr tair ysgoloriaeth £500: Silvia Capé (Yr Eidal), Dasha Rumiantseva (Rwsia), ac Audrey Zhang (UDA).

Cystadleuaeth Cerddoriaeth Byd

1af: Joshua Doughty (Lloegr)
2il: Nora-Elisa Kahl & Patrick Huss (Yr Almaen)
3ydd: Calum Macleod (Yr Alban)

Cystadleuaeth y Ddeuawd

1af: Liliana Safikhanova & Anna Aleshina (Rwsia)
2il: Aaron Ma & Shimeng Sun (Tsieina)

Y Beirniaid

Milda Agazarian

Harpist

Milda Agazarian

Harpist

Athrawes y Delyn yn Academi Gerdd Moscow ac Ysgol Gerdd Arbennig Gnessin. Gweithiwr Diwylliannol Blaenllaw Rwsia.  Sefydlydd a Llywydd Cymdeithas Athrawon Telyn Rhyngwladol Rwsia. Aelod o Banel Beirniaid mewn cystadlaethau cenedlaethol a rhyngwladol, a llawer o’i disgyblion wedi ennill cystadlaethau pwysig rhyngwladol. Roedd Ms Agazarian yn Westai Anrhydeddus yn y chweched Ŵyl Delynau yn Bloomington UDA ac yn Athro preswyl yn yr Ŵyl Ryngwladol “HarpMasters” yn y Swistir.  Athro Ymweliadol yn yr Academi Gerdd yn Llundain, aelod o Fwrdd Cyngres Delynau’r byd a Sefydlydd a Chyfarwyddwr Artistig Cystadleuaeth Ksenia Erdely yn Rwsia.

Sioned Williams

Artist

Sioned Williams

Artist

Enillodd ymdriniaeth ddychmygus Sioned o’r delyn gydnabyddiaeth aruchel iddi fel perfformiwr rhyngwladol sydd â  dawn greadigol unigryw ac unigolyddol. Ym mis Ebrill 2018 bydd yn ymddeol fel Prif Delynores Cerddorfa Symffoni’r BBC ar ôl 28 mlynedd hynod lewyrchus yn gweithio gyda chyfansoddwyr ac arweinyddion mwyaf blaenllaw’r byd. Yn enwog am gomisiynu gweithiau newydd, rhoddodd Sioned gannoedd o berfformiadau cyntaf; ymddangosodd yn eang ar radio a theledu, ac enillodd ei recordiadau wobrau di-ri. Bu’r cyrsiau telyn integredig a drefnwyd gan Sioned yn arloesol, ac mae hi’n athrawes angerddol, yn ymchwilydd ac yn ysgolor; yr aelod cyntaf o Gymru ar Fwrdd Cyngres Delynau’r Byd, Llywydd Cymdeithas Telynau Prydain, Cymrawd Emeritus mewn Astudiaethau Telyn yng Ngholeg Trinity Laban, a Chymrawd Ymchwil Anrhydeddus yn yr Academi Gerdd yn Llundain.

Nick Capaldi

Nick Capaldi

Mae Nick Capaldi yn Brif Weithredwr Cyngor Celfyddydau Cymru ers ei benodi yn 2008.

Cyn hynny, bu'n Gyfarwyddwr Gweithredol Cyngor Celfyddydau De Orllewin Lloegr a Phrif Weithredwr Celfyddydau De Orllewin Lloegr. Fel Cadeirydd Celfyddydau 2000 bu'n arwain prosiectau comisiynu cenedlaethol ar draws Lloegr a gynlluniwyd i ddathlu rôl yr arlunydd. Graddiodd o Ysgol Gerdd Chetham Manceinion, Coleg Brenhinol Cerdd a Prifysgol Dinas Llundain, a dechreuodd gyrfa Nick yn y celfyddydau fel pianydd proffesiynol. Mae ganddo ddiploma cerdd mewn perfformio gan y Coleg Cerdd Brenhinol (DipRCM, ARCM) a’r Academi Gerdd Frenhinol (LRAM). Derbyniodd Nick Ddoethuriaeth Anrhydeddus Celfyddydau i gan Brifysgol Dinas Llundain yn 2016.

Karen Vaughan

Karen Vaughan

Astudiodd Karen Vaughan gyda Maria Korchinska ar ôl graddio o'r Academi Gerdd Frenhinol. Chwaraeodd i Opera yr Alban a Cherddorfa Siambr yr Alban cyn dod yn Brif Delynores Cerddorfa Genedlaethol yr Alban. Ar ôl iddi ddychwelyd i Lundain fe'i penodwyd yn Gyd-bennaeth i Osian Ellis yng Ngherddorfa Symffoni Llundain, gan ymddeol yn 2015 ar ôl trideg mlynedd. Bu  Karen yn athrawes yn Ysgol Purcell ac yn Academi Cerdd a Drama Frenhinol yr Alban cyn ymgymryd â'i swydd bresennol fel Pennaeth y Delyn yn yr Academi Gerdd Frenhinol yn Llundain. Mae hi wedi rhoi dosbarthiadau meistr ledled y byd ac wedi hyfforddi cerddorfeydd ieuenctid yn y DU, Sbaen a Siapan. Fel Cyfarwyddwr Artistic Cyswllt i Gyngres Delynau’r Byd, mae'n edrych ymlaen at y gyngres gyntaf a fydd yng Nghaerdydd yn 2020.

Rhian Samuel

Rhian Samuel

Addysgwyd Rhian Samuel ym Mhrydain a'r Unol Daleithiau a chwblhaodd PhD ym Mhrifysgol Washington, St Louis. Dysgodd Theori a Chyfansoddi yn Conservatory Gerdd St Louis cyn dychwelyd i'r DU ym 1984 i ddysgu ym Mhrifysgol Reading, Prifysgol Dinas Llundain, a Choleg Magdalen Rhydychen. Mae ei gwaith mwyaf yn cynnwys Elegy-Symphony (1981, St Louis SO); Tirluniau / Landscapes (2000, BBC Proms, BBCNOW), a Chlytemnestra (comisiwn gan y BBC). Mae hi wedi ysgrifennu nifer o weithiau ar gyfer y delyn, a gomisiynwyd gan Elinor Bennett a’r Academi Gerdd Frenhinol, Llundain. Cyd-olygodd y ‘New Grove Dictionary of Women Composers’. Derbyniodd Fedal Glyndŵr yn 2004 ac anrhydedd. DMus. o Brifysgol Cymru yn 2016.

Carol McClure

Carol McClure

Carol McClure, BA, MCM, Cyfarwyddwr  sylfaenydd Ysgol y Delyn, Inc. ac Academi Hâf Genedlaethol y Delyn ABRSM, athro y delyn (Prifysgol Louisville, Prifysgol Union) ac arbenigwraig addysgeg, unawdydd, telynores siambr a cherddorfaol, cyfansoddwr, trefnydd, golygydd a chyhoeddwr cerddoriaeth, ac astudiodd gyda Marcel Grandjany a Mildred Dilling. Fel cerddor sesiwn recordio Nashville, mae recordiadau Carol yn cynnwys 20 CD unigol ar gyfer labeli o’r UDA a'r DU. Awdur ‘The Harp’s Angel’, ‘Two by Two’ a cwricwlwm ‘Viva Voce’ ar gyfer datblygu cerddorion, mae'n hyfforddi athrawon ac yn dysgu myfyrwyr gan gynnwys telynorion Cerddorfa Ieuenctid Genedlaethol UDA, enillwyr cystadleuaeth genedlaethol a rhyngwladol, myfyrwyr ar ysgoloriaethau mewn colegau cerdd, a myfyrwyr sydd â heriau dysgu arbennig.

Rhiannon Mathias

Rhiannon Mathias

Astudiodd Rhiannon Mathias gerddoriaeth ym Mhrifysgol Surrey (B. Mus), Coleg Sant Ioan, Caergrawnt (M. Phil) a Phrifysgol Reading (PhD), ac mae ganddi brofiad fel siaradwr cyhoeddus a darlledwr. Hi yw awdur llyfr ar gerddoriaeth Elisabeth Lutyens, Elizabeth Maconchy a Grace Williams ac mae’n darlithio ym Mhrifysgol Bangor ar gyfansoddwyr benywaidd yr ugeinfed ganrif, a chyfarwyddodd y Gynhadledd Ryngwladol Gyntaf ar ‘Waith Merched mewn Cerddoriaeth’ yn y Brifysgol y llynedd. Mae Rhiannon yn perfformio mewn deuawd ffliwt a thelyn gydag Elinor Bennett, ac mae hefyd yn Brif Tiwtor y Ffliwt yng Nghanolfan Gerdd William Mathias.

Meinir Heulyn

Meinir Heulyn

Meinir Heulyn yw un o delynorion amlycaf Cymru. Fe’i magwyd yng Ngheredigion a’i gwreiddiau yn ddwfn yn nhraddodiadau Cymru. Graddiodd o Brifysgol Caerdydd ac aeth ymlaen i astudio’r delyn y Conservatorio yn Genova. Bu’n brif delynores Cerddorfa Opera Genedlaethol Cymru am 30 mlynedd gan berfformio a recordio yn helaeth gydag artistiaid byd enwog. Fe’i cydnabyddir fel un o’r athrawon telyn mwyaf profiadol ac mae’n dysgu’r delyn yng Ngholeg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru. O ganlyniad i’w gwaith gyda phobl ifanc, sefydlodd gwmni cyhoeddi Alaw sy’n cyhoeddi cerddoriaeth i’r delyn yn bennaf. Mae ei hun wedi cyhoeddi dros 50 o lyfrau cerddoriaeth i’r delyn.

Judith Utley

Judith Utley

Dechreuodd Judith Utley astudio’r delyn pan yn 12 oed yn Ne Dakota, UDA. Enillodd ei Gradd Cerddoriaeth mewn Perfformio ar y delyn o Brifysgol Gogledd Colorado, gan astudio gyda Suzann Davids, a’i  gradd Meistr Cerddoriaeth o’r Cleveland Institute of Music o dan arweiniad Alice Chalifoux. Cwblhaodd astudiaethau ôl-raddedig a dosbarthiadau meistr gyda Susann McDonald. Wrth weithio gydag ensemble teithiol, cwrddodd Judith â'i gŵr, Paul, a oedd yn genhadwr yn Manila, Philippines. Ar ôl priodi, cawsant eu neilltuo i Bangkok, Gwlad Thai ym 1983. Judith oedd prif delynores Cerddorfa Symffoni Bangkok am 20 mlynedd, ac mae ganddi gyswllt agos iawn â Chanolfan Delyn Tamnak Prathom ers ei sefydlu yn 2002. Ar hyn o bryd mae’n byw yn Chiangmai, ac yn dysgu yng Ngholeg Cerddoriaeth Prifysgol Payap.

Stephen Rees

Stephen Rees

Mae Stephen Rees yn gerddor sydd wedi’i drwytho yng ngherddoriaeth dradodiadol Cymru ers nifer o flynyddoed. Bu’n aelod o’r grwpiau gwerin Ar Log a Crasdant, a bu’n recordio a pherfformio gyda nhw ar hyd a lled Gogledd a De America, Ewrop a’r DU. Roedd yn un o sylflaenwyr y sefydliadau gwerin Clera (1996) a trac (1997), ac mae wedi arwain gweithdai gwerin ar draws Cymru. Rhwng 2006 a 2011, bu’n gyd-gyfarwyddwr cerddorol ar Y Glerorfa (Cerddorfa Werin Cymru). Mae’n ddarlithydd cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor.

Paul Dooley

Paul Dooley

Paul Dooley yw prif ladmerydd ar ffurf a hanes y delyn hynafol  Wyddelig. Mae’n  canu telyn gyda thannau metel, yn chwarae gyda'i ewinedd ac yn  distewi sain tannau di-angen gyda blaenau ei fysedd. Mae ei repertoire yn cynnwys cerddoriaeth ddawns draddodiadol o Iwerddon, a ddysgodd yn bennaf oddi wrth chwaraewyr traddodiadol offerynnau eraill. Treuliodd y degawdau diweddar yn gweithio ar lawysgrif enwog Robert ap Huw, y casgliad hynaf o gerddoriaeth y delyn sydd mewn bodolaeth. Cwblhaodd ei astudiaethau PhD ym Mhrifysgol Limerick yn 2017 a theitl ei draethawd yw “Dulliau Tiwnio Telynau yng Nghymru ac Iwerddon yn yr Oesoedd Canol.”

Ann Jones

Ann Jones

Mae’n ddrwg iawn gennym na fydd Ann Jones yn gallu cymeryd rhan yng Ngwyl Delynau Cymru eleni oherwydd amgylchiadau personol trist. Yn ddiweddar iawn bu farw ei gŵr. Gyrrwn ein cydymdeimlad dwysaf ati hi a’r teulu.

Ganwyd Ann Jones yn Llanymawddwy ac fe’i hysbrydolwyd yn ifanc iawn gan y Dafydd Roberts, (y Telynor Dall) a Nansi Richards, - a chanddi hi y cafodd ei gwers gyntaf. Aeth i  ysgol Gymraeg yn Llundain i ddysgu’r delyn gydag Anne Ross a  Gwendolen Mason. Yn ddiweddarach, astudiodd  yn yr Academi Frenhinol yn Llundain dan Osian Ellis. Bu’n gweithio gyda Cherddorfa Gwlad yr Iâ cyn dychwelyd i Lundain fel cerddor llaw-rydd. Yn 1968 derbyniodd wahoddiad i chwarae  gyda Cherddorfa Radio RTE yn Nulyn a rhoddodd Ann ei thelyn ar y cwch yng Nghaergybi ac ymunodd a’r gerddorfa. Yna mae wedi bod ers hynny. Erbyn hyn mae wedi ymddeol ac yn mwynhau dysgu’r Gwyddelod sut i chwarae cerddoriaeth Cymraeg!

Elinor Bennett

Elinor Bennett

Astudiodd ELINOR BENNETT gydag Osian Ellis yn yr Academi Gerdd Frenhinol,  Llundain ar ôl  graddio yn y Gyfraith, a bu’n chwarae gyda phrif gerddorfeydd Prydain yn gynnar yn ei gyrfa.  Recordiodd 15 albwm yn amrywio o gerddoriaeth telyn yr 20fed ganrif, i gerddoriaeth traddodiadol Cymru.

Ysgrifennodd sawl cyfansoddwr gerddoriaeth i Elinor, a cyfarwyddodd astudiaethau telyn ym Mhrifysgol Bangor. Bu’n Athrawes Ymweliadol yn yr Academi Gerdd Frenhinol a Choleg y Guildhall, Llundain. Cafodd Gymrodoriaethau er Anrhydedd  gan Brifysgolion Aberystwyth, Caerdydd, Bangor, yr Academi Gerdd Frenhinol, Coleg Cerdd a Drama Cymru, a Doethuriaeth gan Brifysgol Cymru. Elinor yw Cyfarwyddwraig Artistig Gŵyl Delynau Rhyngwladol Cymru a Gŵyl Ryngwladol y Delyn yng Ngwlad Thai.

Clíona Doris

Clíona Doris

Bu Clíona Doris yn perfformio fel unawdydd a cherddor siambr yn Iwerddon, Prydain, Ewrop ac America. Darlledwyd perfformiadau ganddi ar BBC Radio 3, Radio Ulster, RTÉ LyricFM, National Public Radio USA, ClassicFM TV, UTV, Teledu’r BBC ac RTÉ a bu’n unawdydd yn y Proms in the Park, Belfast. Yn hybwr brwd o gerddoriaeth gyfoes, rhoddodd Clíona’r perfformiad cyntaf o weithiau gan nifer o gyfansoddwyr. Rhyddhaodd ddwy albwm unawdol, a ‘r Consierto Telyn gan Handel gyda Cherddorfa Gyngerdd RTÉ. Graddiodd  gyda gradd Doethur mewn Cerddoriaeth ym Mhirfysgol Indiana, Bloomington, USA, a  chychwynnodd astudio’r delyn yn Ysgol Gerdd Belfast gyda  Denise Kelly cyn graddio ym Mhrifysgol Queens, Belfast.Ymunodd Cliona â’r DIT Conservatory of Music yn 2005, a bellach hi yw Phennaeth y Conservatory.

Denise Kelly

Denise Kelly

Mae Denise Kelly yn darlithio mewn astudiaethau Telyn yn y Conservatory Gerdd y DIT yn Nulyn. Graddiodd yng Ngholeg y Drindod a’r Conservatory Gerdd y DIT, Dulyn ac ymhlith ei hathrawon roedd Maria Korchinska, Sidonie Goossens (Coleg Guildhall, Llundain)  a Francette Bartholomée ( Conservatoire Frenhinol Brwsel). Bu Denise yn athrawes yn Ysgolion Cerdd Belfast a Cork, yn yr Academi Gerdd Frenhinol Dulyn a Cherddorfa Ieuenctid Iwerddon. Mae’n cyfansoddi, yn trefnu cerddoriaeth ac yn gweithio fel cerddor siambr a chyfeilydd.  Bu’n recordio gyda Cherddorfa Ulster, a dwy gerddorfa’r RTE yn Iwerddon fel prif delynores ac unawdydd.

Diolch i’n Noddwyr yn 2018

Caiff Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru ei drefnu gan Canolfan Gerdd William Mathias.

Mae Canolfan Gerdd William Mathias yn darparu cyfleoedd gwerthfawr i fyfyrwyr cerddoriaeth yn ei chanolfannau yng Nghaernarfon, Dinbych a Rhuthun a drwy ei phrosiectau cymunedol drwy Gymru.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias (organisers of the Wales Harp Festival).

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!