Dosbarthiadau

30 / 31 March 2021

Cyfle gwych i delynorion o safon Gradd 1 i 7 i gymryd rhan mewn dosbarth arlein dros Zoom gyda thelynorion eraill o’r un safon.

 

  • Gofynnir i bob un sy’n cymeryd rhan yrru recordiad fideo (hyd at 5 munud o hyd) o’r darn(au) yr hoffech weithio arnynt, erbyn Mawrth 15fed.
  • Caiff pob recordiad ei chwarae yn y dosbarth ar Zoom a bydd y tiwtor yn cynnig awgrymiadau a chyngor ar rai agweddau o’ch perfformiad.
  • Nodwch y disgwylir i bawb gael telyn, os yn bosibl, gan y bydd hefyd gyfle i chwarae o fewn y dosbarth.
  • Cyfyngir y nifer ymhob dosbarth i 8 (graddau uwch) a 10  (graddau is). 
  • Wedi’r dyddiad cau (5 Mawrth),  lleolir pob unigolyn  yn y dosbarth mwyaf addas a byddwn yn rhoi gwybod ichi union amser eich dosbarth a phwy fydd eich tiwtor.

Dyma amseroedd y dosbarthiadau a bydd pawb yn mynychu un dosbarth awr a hanner o hyd :

Dydd Mawrth, 30 Mawrth 2021
11:30am – 1:00pm

Dydd Mawrth, 30 Mawrth 2021
2:00pm – 3:30pm

Dydd Mercher, 31 Mawrth 2021
11:30am – 1:00pm

Amser y DU (GMT)

Nodwch ar y ffurflen gofrestru os yw un o’r amseroedd uchod yn amhosibl i chi. 

Nifer cyfyngedig o lefydd sydd  ar gael felly “cyntaf i’r felin”!

Athrawon

Bydd tri thiwtor profiadol yn cynnal y dosbarthiadau.

Bydd bob tiwtor yn cynnal 3 dosbarth yr un ar yr amseroedd a nodwyd uchod.

Elen Hydref, Elinor Bennett

Ann Jones:
Mae’n ddrwg iawn gennym na fydd Ann Jones yn gallu cymeryd rhan yng Ngŵyl Delynau Cymru eleni oherwydd amgylchiadau personol trist. Yn ddiweddar iawn bu farw ei gŵr. Gyrrwn ein cydymdeimlad dwysaf ati hi a’r teulu.

Cofrestru

Er mwyn sicrhau ein bod ni’n eich gosod yn y grŵp mwyaf addas cwblhewch y ffurflen gofrestru a thalu ar-lein.
Ffi y cwrs: £10

Dyddiad cau i gofrestru: 5 Mawrth 2021 (Llefydd yn gyfyngedig felly “cyntaf i’r felin”).

Dyddiad cau i anfon eich recordiad: 15 Mawrth 2021.

Os yw’n well gennych chi dalu drwy ddull arall, cysylltwch â ni i drafod opsiynau.
Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias (organisers of the Wales Harp Festival).

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!