Mae cofrestru ar gyfer cymryd rhan yn y Dosbarth Meistr wedi cau , ond gellir prynu tocyn i wylio. (£5 y sesiwn).

Dosbarth Meistr Elinor Bennett, Cyfarwyddwr Artistig

30 Mawrth, 4:00 – 5:30pm & 31 Mawrth 12:00pm – 1:30pm

Hoffech chi dderbyn sylwadau ac awgrymiadau i’ch helpu tra’n paratoi a dehongli darn o gerddoriaeth?

Ydech chi yn paratoi darn newydd tuag  at arholiad neu gyngerdd sydd ar y gorwel?

Mae Elinor Bennett yn gwahodd  telynorion i yrru recordiad o ddarnau sydd yn y broses o gael eu dysgu ac yn cynnig help wrth eu  paratoi a’u  dehongli. Nid oes raid i’r recordiad fod yn waith gorffenedig – a bydd pob recordiad a dderbynnir yn cael ei warchod a’i ddileu wedi i’r dosbarth ddod i ben.

Yn ogystal â thrafod pwyntiau cyffredinol sydd wedi dod i’r amlwg wrth wylio’r perfformiadau, bydd Elinor yn dewis 5 neu 6 o’r perfformiadau fideo i’w chwarae a’u trafod yn fwy manwl yn y dosbarth meistr. Bydd bob person sy’n cofrestru yn derbyn adborth ysgrifenedig ar eu perfformiadau.

Roedd Elinor yn ddisgybl i Osian Ellis yn yr Academi Gerdd Frenhinol yn Llundain a bu hefyd yn gweithio’n agos gyda William Mathias, John Metcalf a chyfansoddwyr eraill cyfoes.

Darnau a awgrymir: Hunan ddewisiad o repertoire uwch i diploma.

Cynhelir y dosbarth meistr ar Zoom.

Cost i wylio £5 y sesiwn

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias (organisers of the Wales Harp Festival).

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!