Rheolau Cystadlu 2023

(a) Mae’r holl gystadlaethau’n agored i delynorion o unrhyw wlad.

(b) Nid oes cyfyngiad ar yr oedran is yn unrhyw un o’r cystadlaethau, h.y. mae gan ddarpar gystadleuydd yr hawl i gystadlu mewn sawl cystadleuaeth  cyn belled  â’i fod ef / hi o dan yr uchafswm oedran a nodir.

(c) Mae rhyddid i delynorion gystadlu mewn mwy nag un categori.

(d) Mae dyfarniadau’r beirniaid yn derfynol, yn orfodol ac yn ddi-ddadl. Mae trefnwyr y gystadleuaeth yn cadw’r hawl i atal gwobrau os nad yw’r safonau’n ddigon uchel ym marn mwyafrif y panel beirniaid.

(e) Cyn dechrau’r Ŵyl, bydd panel annibynnol yn tynnu enwau “allan o het” i benderfynu ar drefn y perfformiadau. Wedyn, cedwir at y drefn hon ymhob cylch o’r gystadlaethau.

(f) Anogir cystadleuwyr i ddefnyddio’u telynau eu hunain, os yn bosibl. Gall telynorion o dramor wneud cais am fenthyg telyn.  Gwneir pob ymdrech i  ddarparu’r model y gofynnwyd amdani, ond ni all y trefnwyr warantu y  gellir darparu’r union wneuthuriad a’r model a nodwyd yn y ffurflen gais. Pwysleisir y byddai cais buan yn ddymunol.

(g) Cystadleuaeth Pencerdd yn unig: Rhaid i’r cais gynnwys recordiad diweddar (tua 5 – 10 munud) o gerddoriaeth o ddewis yr ymgeisydd.  Gellir gyrru recordiad ar e-bost – naill ai fel atodiad (cyfyngiad o 15MB) neu fel linc i’r ffeil, megis Dropbox, GoogleDrive, SoundCloud a.y.b.   Mae’r recordiad y gofynnir amdano yn elfen arferol o’r math o gais manwl y disgwylir ei dderbyn ar gyfer cystadleuaeth ar y raddfa hon. Gyrrir gwahoddiad ffurfiol i gymryd rhan dim hwyrach na 16eg o Ionawr 2023.

(h) Ad-delir 75% o’r ffi gystadlu i’r ymgeiswyr sydd ddim yn cael eu gwahodd i ymddangos yng nghystadleuaeth y Pencerdd.

(i) Os yw ymgeisydd yn tynnu allan o’r gystadleuaeth am unrhyw reswm ni ad-delir y ffi gofrestru.

(j) Dyddiad cau derbyn ceisiadau a recordiadau  yw 2il Ionawr 2023.

 Ffioedd cofrestru: –

 Pencerdd: £80. Mae hyn yn cynnwys mynediad i holl weithgareddau’r Ŵyl gan gynnwys y cyngherddau nos.

 Ieuenctid: £60. Mae hyn yn cynnwys mynediad i holl weithgareddau’r Ŵyl gan gynnwys y cyngherddau nos.

 Iau: £30. Mae hyn yn cynnwys tocyn i’r cystadleuydd a rhiant / gofalwr i un cyngerdd nos o’u dewis a mynediad i holl weithgareddau yn ystod y dydd yr Wyl i’r cystadleuydd.

 Cerddoriaeth Byd: £60 am un perfformiwr a £10 yn ychwanegol am bob perfformiwr arall. Mae hyn yn cynnwys mynediad i holl weithgareddau’r Ŵyl gan gynnwys y cyngherddau nos.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias (organisers of the Wales Harp Festival).

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!