Cystadlaethau’r Ŵyl 2023

Dyddiad cau ar gyfer pob cais: 23:59, Ionawr 2il 2023
N.B. CYSTADLAETHAU – Gall newid ychydig.

PENCERDD

Agored i delynorion a aned ar, neu ar ôl, Medi 1af 1987

Cylch 1 : Rhaglen (20’)

Rhaglen amrywiol, i gynnwys un o’r canlynol:

John Metcalf                 Unrhyw ddau ddarn allan o Llyfr Lloffion y Delyn (Curiad)

Albert Roussel               Impromptu (Durand)

Alun Hoddinott             Fantasy for Harp (Oxford University Press)

Domenico Scarlatti        Sonata yn A fwyaf, K113 A Collection of 17 Sonatas arr. McDonald / Wood                           (Music Works – Harp Editions)

Elias Parish-Alvars         Serenade (Adlais)

Cylch 2 : Rhaglen (25’)

Rhaglen amrywiol, i gynnwys un o’r canlynol. Ni ellir ail-adrodd unrhyw ddarn o’r Cylch 1af:

J. S. Bach                       Suite BWV 1006a tr. Sioned Williams (Oxford University Press)

Paul Hindemith            Sonata (1939) (Schott)

Louis Spohr                   Fantaisie yn C leiaf Op.35 (Barenreiter)

Felix Godefroid             Carnival de Venise (unrhyw argraffiad)

Cylch 3:  Rhaglen 30’ i gynnwys:

Camille Saint-Saëns       Fantasie Op.124 – Telyn a Ffidil (Durand)

GWOBRAU: 1af £5000 / 2il £2000 / 3ydd £1000

SICRHEWCH EICH BOD WEDI DARLLEN Y RHEOLAU CYSTDALU CYN COFRESTRU

IEUENCTID  

Agored i delynorion a aned ar, neu ar ôl,  Medi 1af 2003

Cylch 1: Rhaglen (15’)

Rhaglen amrywiol, i gynnwys un o’r canlynol:

John Thomas     Unrhyw un o’r 24 Alaw Gymreig (Adlais)

J. L. Dussek        Un o’r 6 Sonatina (cyflawn) Musica Antiqua Bohemia (Edition Suprafon)

J. S. Bach            Bourée tr. H. Renié – Les Classiques de la Harpe vol. 3 (Leduc) 

Cylch 2: Rhaglen (20’)

Rhaglen amrywiol i gynnwys un o’r canlynol:

Gareth Glyn           Erddigan – Telyn Fyw 1 (Curiad)

Ann Griffiths         Beth yw’r Haf i mi? (Adlais)

Meinir Heulyn       Pedair Waltz o Gymru – Gwledd Geltaidd 1

Alun Hoddinott     Sonata

William Mathias    Three Improvisations

John Parry              Sonata Rhif 2 – cyflawn (unrhyw argraffiad)

Grace Williams      Hiraeth

GWOBRAU: Tair Ysgoloriaeth gyfartal o £1500

SICRHEWCH EICH BOD WEDI DARLLEN Y RHEOLAU CYSTDALU CYN COFRESTRU

CYSTADLEUAETH IAU (Un Cylch yn Unig)

Agored i delynorion  a aned ar, neu ar ôl Medi 1af 2009.

Rhaglen hunan-ddewisiad hyd at 7 munud o hyd.

GWOBRAU: Tair Ysgoloriaeth gyfartal o £300 

SICRHEWCH EICH BOD WEDI DARLLEN Y RHEOLAU CYSTDALU CYN COFRESTRU

CERDDORIAETH BYD (unrhyw oedran)

Unawd neu grwp o hyd at 5 aelod. Gall gynnwys sawl offeryn neu lais / lleisiau yn cynnwys Penillion ond rhaid cael o leiaf un delyn o unrhyw fath (e.e. celtaidd, guzheng, kora, koto, pedal, teires …)

Cylch 1: Rhaglen 15 munud o gerddoriaeth hunan-ddewisiad;

Cylch 2: Perfformiad o raglen 20 munud.

GWOBRAU: 1af £2000 / 2il £1000 / 3ydd £500

SICRHEWCH EICH BOD WEDI DARLLEN Y RHEOLAU CYSTDALU CYN COFRESTRU

Dyddiad cau ar gyfer pob cais: 23:59, Ionawr 2il 2023
N.B. CYSTADLAETHAU – Gall newid ychydig.

 Rheolau 2023

(a) Mae’r holl gystadlaethau’n agored i delynorion o unrhyw wlad.

(b) Nid oes cyfyngiad ar yr oedran is yn unrhyw un o’r cystadlaethau, h.y. mae gan ddarpar gystadleuydd yr hawl i gystadlu mewn sawl cystadleuaeth  cyn belled  â’i fod ef / hi o dan yr uchafswm oedran a nodir.

(c) Mae rhyddid i delynorion gystadlu mewn mwy nag un categori.

(d) Mae dyfarniadau’r beirniaid yn derfynol, yn orfodol ac yn ddi-ddadl. Mae trefnwyr y gystadleuaeth yn cadw’r hawl i atal gwobrau os nad yw’r safonau’n ddigon uchel ym marn mwyafrif y panel beirniaid.

(e) Cyn dechrau’r Ŵyl, bydd panel annibynnol yn tynnu enwau “allan o het” i benderfynu ar drefn y perfformiadau. Wedyn, cedwir at y drefn hon ymhob cylch o’r gystadlaethau.

(f) Anogir cystadleuwyr i ddefnyddio’u telynau eu hunain, os yn bosibl. Gall telynorion o dramor wneud cais am fenthyg telyn.  Gwneir pob ymdrech i  ddarparu’r model y gofynnwyd amdani, ond ni all y trefnwyr warantu y  gellir darparu’r union wneuthuriad a’r model a nodwyd yn y ffurflen gais. Pwysleisir y byddai cais buan yn ddymunol.

(g) Cystadleuaeth Pencerdd yn unig: Rhaid i’r cais gynnwys recordiad diweddar (tua 5 – 10 munud) o gerddoriaeth o ddewis yr ymgeisydd.  Gellir gyrru recordiad ar e-bost – naill ai fel atodiad (cyfyngiad o 15MB) neu fel linc i’r ffeil, megis Dropbox, GoogleDrive, SoundCloud a.y.b.   Mae’r recordiad y gofynnir amdano yn elfen arferol o’r math o gais manwl y disgwylir ei dderbyn ar gyfer cystadleuaeth ar y raddfa hon. Gyrrir gwahoddiad ffurfiol i gymryd rhan dim hwyrach na 16eg o Ionawr 2023.

(h) Ad-delir 75% o’r ffi gystadlu i’r ymgeiswyr sydd ddim yn cael eu gwahodd i ymddangos yng nghystadleuaeth y Pencerdd.

(i) Os yw ymgeisydd yn tynnu allan o’r gystadleuaeth am unrhyw reswm ni ad-delir y ffi gofrestru.

(j) Dyddiad cau derbyn ceisiadau a recordiadau  yw 2il Ionawr 2023.

 Ffioedd cofrestru: –

 Pencerdd: £80. Mae hyn yn cynnwys mynediad i holl weithgareddau’r Ŵyl gan gynnwys y cyngherddau nos.

 Ieuenctid: £60. Mae hyn yn cynnwys mynediad i holl weithgareddau’r Ŵyl gan gynnwys y cyngherddau nos.

 Iau: £30. Mae hyn yn cynnwys tocyn i’r cystadleuydd a rhiant / gofalwr i un cyngerdd nos o’u dewis a mynediad i holl weithgareddau yn ystod y dydd yr Wyl i’r cystadleuydd.

 Cerddoriaeth Byd: £60 am un perfformiwr a £10 yn ychwanegol am bob perfformiwr arall. Mae hyn yn cynnwys mynediad i holl weithgareddau’r Ŵyl gan gynnwys y cyngherddau nos.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias (organisers of the Wales Harp Festival).

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!