Cyngerdd yr Ŵyl
Teyrnged Osian Ellis

Elinor Bennett &  Elen Hydref

31 Mawrth 2021, 8:00pm

Fideo i ymddangos yn fuan!

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Cefnogwch ni!

Hoffech chi gefnogi elusen Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru? Ystyriwch gwneud rhodd os gwelwch yn dda.

Rhaglen:
Osian Ellis: Dagrau / Lachrymae
Benjamin Britten: Suite for Harp
Osian Ellis: Clymau Cytgerdd i 2 delyn 1. Chwarae mîg. 2. Canu Penillion 3. Hel Straeon

Cyngerdd byr rhithiol yw hwn i dalu teyrnged i Osian Ellis, un o’r telynorion mwyaf a welodd Cymru erioed. Wrth curadu’r cyngerdd, rydym yn hyderus y caiff yr awen o gyfansoddi a chariad at delyn ei throsglwyddo i genhedlaeth newydd o gerddorion. Roedd Elinor Bennett yn ddisgybl i Osian Ellis yn yr Academi Gerdd yn Llundain, a hi oedd athrawes Elen Hydref yng Nghanolfan Gerdd William Mathias, flynyddoedd yn ddiweddarach. Erbyn hyn mae Elen yn delynores broffesiynnol uchel iawn ei pharch yng Ngwledydd Prydain ac yn cynrychioli’r genhedlaeth newydd.

Mae’r tri darn a glywir yn y cyngerdd yn wahanol iawn i’w gilydd:

1. Osian Ellis – Dagrau / Lachrymae – cyfansoddwyd y gwaith hwn yn 2018 pan fu farw Llinos, aelod ifanc o’r teulu, o gancr. Mae’r gerdd yn mynegi galar mewn modd dwys ac angerddol. Yn ngeiriau Osian – “Rwy’n deisyf ar y delyn i fod yn ymosodol a chreulon yn y rhan gyntaf gan adlewyrchu gofid a phoen, ond clywir hefyd atgof am blentyndod rhwng ebychiadau a gwanobeithio, ond wedi’r glissando a chanu cnul y gloch, daw Emyn y Cynhebrwng (Cortege) yn y modd Dorian a’r daith i’r fforest ger Boduan. Daw y gerdd i ben gyda myfyrdod tawel a chân drist a sawl cnul, megis cloch, ar y delyn.”
Ar y diwedd, gwelir dwy linell yn y sgôr gan John Morris Jones :
“Dywed im, a gollaist tithau
Un a’th garai di?”

2. Benjamin Britten – Cyfres i’r Delyn Op 83
(i) Agorawd ii) Toccata (iii) Cân y Nos (iv) Fugue (v) Emyn (St Denio)
Cyflwynwyd y gwaith hwn i Osian Ellis ar gyfer Gŵyl Gerdd Aldeburgh yn 1969, ac mae’n un o’r darnau pwysicaf i’r delyn o’r 20fed ganrif. Yn y pum symudiad byr, mae’r cyfansoddwr yn clodfori doniau Osian ac yn rhoi her i delynorion. Mae’r symudiad olaf yn ffurf amrywiol ar yr emyn St Denio, ac yn deyrnged arbennig i Gymreictod y telynor.

3. Osian Ellis – Clymau Cytgerdd
(i) Chwarae Mîg )ii_ Canu Penillion (iii) Hel Straeon
Comisiynwyd y gwaith hwn ar gyfer cystadleuaeth yng Ngŵyl Cerdd Dant Bangor 1990 . Mae’r symudiad cyntaf a’r olaf yn hwyliog ac ysmala, a’r ail symudiad yn osodiad o ganu penillion i ddwy delyn.

Artistiaid

Elinor Bennett

Elinor Bennett

Astudiodd ELINOR BENNETT gydag Osian Ellis yn yr Academi Gerdd Frenhinol, Llundain ar ôl graddio yn y Gyfraith, a bu’n chwarae gyda phrif gerddorfeydd Prydain yn gynnar yn ei gyrfa. Recordiodd 15 albwm yn amrywio o gerddoriaeth telyn yr 20fed ganrif, i gerddoriaeth traddodiadol Cymru.

Ysgrifennodd sawl cyfansoddwr gerddoriaeth i Elinor, a cyfarwyddodd astudiaethau telyn ym Mhrifysgol Bangor. Bu’n Athrawes Ymweliadol yn yr Academi Gerdd Frenhinol a Choleg y Guildhall, Llundain. Cafodd Gymrodoriaethau er Anrhydedd gan Brifysgolion Aberystwyth, Caerdydd, Bangor, yr Academi Gerdd Frenhinol, Coleg Cerdd a Drama Cymru, a Doethuriaeth gan Brifysgol Cymru. Elinor yw Cyfarwyddwraig Artistig Gŵyl Delynau Rhyngwladol Cymru a Gŵyl Ryngwladol y Delyn yng Ngwlad Thai.

www.elinorbennettharp.com

Elen Hydref

Elen Hydref

Mae’r delynores Elen Hydref yn mwynhau gyrfa o weithio gyda rhai o gerddorfeydd gorau Prydain a Norwy, gan gynnwys Cerddorfa Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru, Royal Ballet Sinfonia, Cerddorfa’r Tŷ Opera Brenhinol, City of Birmingham Symphony Orchestra, Bergen Philharmonic Orchestra a Cherddorfa Cwmni Opera a Balet Cenedlaethol Norwy.

Yn ogystal a’i gyrfa gerddorfaol mae Elen yn mwynhau dysgu ac wedi bod yn diwtor sawl gwaith ar gyrsiau Cerddorfa Blant Genedlaethol Prydain a Gŵyl Delynau Cymru.

Astudiodd Elen gydag Elinor Bennett a Dylan Rowlands yng Ngogledd Cymru cyn symud i Lundain i astudio gyda Skaila Kanga a Catherine White yn Ysgol Gerdd Purcell a’r Academi Gerdd Frenhinol.

Tra yn paratoi at gylch terfynol llinynnol cystadleuaeth Cerddor Ifanc y BBC yn 2004, trefnodd Elinor Bennett i Elen dderbyn cyfres o wersi gan y diweddar Osian Ellis.

www.elenhydref.com

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias (organisers of the Wales Harp Festival).

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!