Cwrs yr Ŵyl

Cwrs deuddydd diddorol dros ben sy’n apelio at delynorion o bob oedran a chyrhaeddiad.

Amserlen y Cwrs

Dydd Mercher, 17 Ebrill

9:00am – 9:20am Cyrraedd a Chofrestru (holl aelodau dros 18oed)
9:20am – 9:40am Cyrraedd a Chofrestru (holl aelodau o dan 18oed)
10:00am – 1:00pm Dosbarthiadau
1:00pm – 2:00pm Cinio
2:00pm – 3:30pm Gweithdy Jazz efo Monika Stadler
4:00pm – 5:00pm Dosbarthiadau
6:00pm, Stiwdio 2 Galeri Cystadleuaeth Ymddiriedolaeth Nansi Richards

Dydd Iau, 18 Ebrill

10:00am – 1:00pm Dosbarthiadau
1:00pm – 2:00pm Cinio
2:00pm – 3:30pm Dosbarth Meistr Elinor Bennett
5:00pm Galerïau Galeri: Seiniau dros 40 o delynorion ar galerïau Galeri
6:00pm Cyngerdd Caffi
7:30pm Cyngerdd yr Ŵyl

Bydd gennym ni ddosbarthiadau i blant cynradd a dechreuwyr i delynorion uwchraddol, ynghyd â dosbarth arbennig i oedolion.

Tiwtoriaid y Cwrs

Fe fydd tîm o athrawon ardderchog yn rhoi gwersi a byddwn yn gosod aelodau o’r cwrs yn y dosbarth mwyaf addas.

Elinor Bennett (Director, Wales International Harp Festival)

Elinor Bennett

Elinor Bennett (Director, Wales International Harp Festival)
Elinor Bennett

Astudiodd ELINOR BENNETT gydag Osian Ellis yn yr Academi Gerdd Frenhinol,  Llundain ar ôl  graddio yn y Gyfraith, a bu’n chwarae gyda phrif gerddorfeydd Prydain yn gynnar yn ei gyrfa.  Recordiodd 15 albwm yn amrywio o gerddoriaeth telyn yr 20fed ganrif, i gerddoriaeth traddodiadol Cymru.

Ysgrifennodd sawl cyfansoddwr gerddoriaeth i Elinor, a cyfarwyddodd astudiaethau telyn ym Mhrifysgol Bangor. Bu’n Athrawes Ymweliadol yn yr Academi Gerdd Frenhinol a Choleg y Guildhall, Llundain. Cafodd Gymrodoriaethau er Anrhydedd  gan Brifysgolion Aberystwyth, Caerdydd, Bangor, yr Academi Gerdd Frenhinol, Coleg Cerdd a Drama Cymru, a Doethuriaeth gan Brifysgol Cymru. Elinor yw Cyfarwyddwraig Artistig Gŵyl Delynau Rhyngwladol Cymru a Gŵyl Ryngwladol y Delyn yng Ngwlad Thai.

Elfair Grug

Elfair Grug

Cwblhaodd Elfair Radd Meistr a BMus yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd ym Manceinion. Yn ddiweddar dychwelodd Elfair o Wlad Thai i barhau ar ei gyrfa fel telynores broffesiynol ym Mhrydain, bu Elfair yn gweithio dramor am ddwy flynedd yn dysgu’r delyn mewn canolfan delyn arbennig. Astudiodd Elfair ym Manceinion gydag Eira Lynn Jones ac y mae’n gyn-ddisgybl i Elinor Bennett yng Nghanolfan Gerdd William Mathias. Brodor o Fynytho, Llŷn yw Elfair ac y mae’n enw cyfarwydd yn y byd eisteddfodol ers yn ifanc iawn a phrofodd sawl llwyddiant yn flynyddol. Elfair oedd enillydd Ysgoloriaeth Nansi Richards 2013 ac enillodd gystadleuaeth y Rhuban Glas Offerynnol dros 19 oed Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a’r cylch a derbyn Ysgoloriaeth Peggy a Maldwyn Hughes. Mae Elfair yn brysur ar hyn  o bryd yn hyrwyddo ei albwm unawdol cyntaf wedi ei recordio ar label SAIN.

Dafydd Huw

Dafydd Huw

Braf yw gweld Dafydd Huw yn dychwelyd fel un o Diwtoriaid yr Wyl Delynau unwaith eto.

Bu’n fyfyriwr ar y Cyrsiau yn y dyddiau cynnar ac yn ddisgybl i Elinor Bennett tra’n gwneud ei radd BMus ym Mangor.

Treuliodd ddwy flynedd ol-radd yn Llundain gan dderbyn hyfforddiant gan Osian Ellis a phrofi bywyd dinas gan wneud gwaith cerddorfaol amrywiol a hefyd gweithio yn rhan amser gyda Chwmni Telynau Salvi.

Ond dychwelyd i Gymru oedd ei ddewis yn 1985, a byth oddi ar hynny mae wedi cyfrannu’n helaeth at y bywyd Cymreig gan fod yn delynor swyddogol yn y Prif Wyliau Cenedlaethol ers yn agos i 40 mlynedd.

Mae wedi hyfforddi cannoedd i ganu’r delyn dros y blynyddoedd ac yn dal i fwynhau gwneud hynny yn ddyddiol yn ei fro enedigol yn Sir Conwy.

Catrin Morris Jones

Catrin Morris Jones

Yn wreiddiol o Fangor, fe astudiodd Catrin y delyn yng Ngholeg y Guildhall ac yna ennill ysgoloriaeth i’r Academi Frenhinol Gerddorol yn Llundain ble enillodd Wobr Renata Scheffel-Stein ar y Delyn. Ym mis Mai 2014 cafodd ei hethol yn Gydymaith (Associate) yr Academi Frenhinol. Rhoddir yr anrhydedd hwn i gyn-fyfyrwyr yr Academi sydd wedi amlygu eu hunain ym myd cerddoriaeth a gwneud cyfraniad yn eu maes dewisiedig. Mae Catrin wedi perfformio gyda nifer o gerddorfeydd blaenllaw y DU ac ar amryw o sioeau cerdd yn y ’West End’ yn Llundain. Mae bellach wedi ymgartrefu ym Mhwllheli, yn diwtor telyn yng Nghanolfan Gerdd William Mathias yn ogystal â hunan-liwtio ar y delyn.

Byddwn yn dathlu cyfraniad aruthrol telynorion-gyfansoddwr enwog o Ffrainc i gerddoriaeth a datblygiad y delyn: Henriette Renié, Marcel Tournier, Marcel Grandjany. Carwn annog aelodau’r cwrs i ddysgu un o’u darnau os yn bosibl. Gweler y rhestr o ddarnau o faes llafur ABRSM a Trinity:

Maes Llafur ABRSM
Gradd 1
 • Grandjany: Little Waltz
 • Tournier: Les Tierces
Gradd 2
 • Grandjany: Gigue; See-Saw; Reverie
Gradd 3
 • Grandjany: Barcarolle
Gradd 4
 • Grandjany: Gavotte
 • Renie: Angelus; Conte de Noel
Gradd 5
 • Renie: Au Bord du Ruisseau; Esquisse
 • Tournier: Prelude No 1
Gradd 6
 • Tournier: Les Enfants a la Creche de Noel; Prelude No 3
Gradd 7
 • Grandjany: Etudes J.S.Bach
 • Tournier: Etude de Concert Au Matin
Gradd 8
 • Grandjany: Etudes J.S. Bach

 

Maes Llafur Trinity College of Music
Gradd 1
 • Grandjany / Weidensaul: BarnDance Memory; Midnight Stars
Gradd 4
 • Renié: Grand’Mère Raconte une Histoire
Gradd 5
 • Grandjany: Les Cerisiers en Fleurs
 • Renié: Au Bord du Ruisseau; Esquisse
 • Tournier: Prelude 1 or 3; oupir / Offrande
Gradd 6
 • Grandjany / Bach Etude 3
 • Tournier: Berceuse; Prelude 2
 • Stadler: Dance of the Sandpiper
Gradd 7
 • Grandjany/ Bach Etude 7; Old Chinese Song
 • Stadler: Bohemian Waltz; Dear to my Heart; Take a Break
 • Away for a while; Irish Whisky; Scandinavia
 • Tournier: Berceuse Russe
Gradd 8
 • Tournier: Images 3 Aneses Grise sur la route d’El-Azib
 • Grandjany/ Bach Etude 7; Old Chinese Song
 • Stadler: Bohemian Waltz; Dear to my Heart; Take a Break
 • Away for a while; Irish Whisky; Scandinavia
 • Tournier: Berceuse Russe

 

Cofrestru

Er mwyn sicrhau ein bod ni’n eich gosod yn y grŵp mwyaf addas cwblhewch y ffurflen gofrestru a thalu ar-lein.
Ffi y cwrs ydy £70 sy’n cynnwys tocyn i Gyngerdd yr Ŵyl, os y dymunir.
Dyddiad Cau i Gofrestru: 31 Mawrth 2019.

Os yw’n well gennych chi dalu drwy ddull arall, cysylltwch â ni i drafod opsiynau. 

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias (organisers of the Wales Harp Festival).

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!