Bydd gŵyl gerddoriaeth nodedig sy’n mynd yn rhithiol am y tro cyntaf yn ei hanes yn talu gwrogaeth i’r telynor byd-enwog Osian Ellis a fu farw yn gynharach eleni.

Bu’n rhaid canslo Gŵyl Delynau Cymru 2020 ar y funud olaf yn dilyn y pandemig Coronafeirws ond eleni mae’r trefnwyr yn benderfynol y bydd y sioe yn mynd yn ei blaen.

Mewn ymdrech arwrol o ddyfeisgarwch a gwybodaeth dechnegol yn eu pencadlys yng Nghaernarfon, llwyddodd Canolfan Gerdd William Mathias ffordd i symud rhaglen gyfan digwyddiadau’r ŵyl ar-lein.

Roeddent yn fwy penderfynol nag erioed y dylai gŵyl 2021 ar Fawrth 30 a 31 fynd yn ei blaen oherwydd ei bod yn cael ei llwyfannu i gofio am Osian Ellis, a fu farw ym mis Ionawr eleni, yn 92 oed.

Bydd yr ŵyl hefyd yn talu teyrnged i ddwy delynores enwog arall a fu farw yn ystod y 12 mis diwethaf, sef Ann Griffiths a Mair Jones.

Fel rheol mi fyddai’r digwyddiad yn cael ei lwyfannu’n fyw yn Galeri, Caernarfon, ond mae’r pandemig presennol a rheolau’r cyfnod clo yn gwneud hyn yn amhosibl.

Y gobaith yw y bydd yr ŵyl yn cyrraedd cynulleidfa hyd yn oed yn ehangach eleni gyda thelynorion dawnus o Hong Kong, Patagonia ac Iwerddon yn ysu i gymryd rhan.

Bydd cyngerdd yr ŵyl yn cynnwys perfformiad o gyfansoddiad olaf Osian Ellis a ysgrifennwyd yn 2019, Lachrymae (Dagrau), gan ei gyfarwyddwr, Elinor Bennett.

Bydd ei chyn-ddisgybl yng Nghanolfan Gerdd William Mathias, Elen Hydref, yn ymuno â hi i berfformio “Clymau Cytgerdd” ar gyfer dwy delyn gan Osian Ellis. Bydd Elen Hydref hefyd yn chwarae ‘Suite for Harp’ gan Benjamin Britten a ysgrifennwyd yn arbennig ar gyfer Osian Ellis.

Bydd telynores Gymreig arall sydd wedi ennill bri rhyngwladol, Sioned Williams, yn rhoi perfformiad o eiriau a cherddoriaeth fydd yn myfyrio ar yr ysbrydoliaeth a gafodd gan diwtoriaid gan gynnwys Osian, Mair Jones ac Ann Griffiths.

Mae’r wyl hefyd yn cynnwys recordiad o ddarlith a draddodwyd gan Osian Ellis yng Ngŵyl Delynau Cymru 2017 am y cyfnod a dreuliodd yn cydweithio â Benjamin Britten, a bydd sesiynau arbennig hefyd lle bydd ffrindiau, cydweithwyr a chyd-gerddorion yn talu teyrnged i Osian

Dywedodd Meinir Llwyd Roberts, cyfarwyddwr Canolfan Gerdd William Mathias: “Canlyniad y symud ar-lein yw ein bod yn agor yr ŵyl i gyfranogwyr o bob cwr o’r byd gan alluogi telynorion o Gymru a gwledydd eraill i ymuno â’r sesiynau tiwtora ar-lein a fydd yn rhan allweddol o’r rhaglen.

“Rydyn ni eisoes wedi cael cais i gymryd  rhan gan delynores yn Hong Kong ac mae yna ddisgybl ifanc arall o Gymru ym Mhatagonia, yn yr Ariannin, yn hynod awyddus i gymryd rhan hefyd.”

“Mae’r ŵyl yn cynnig cyfle i ddechreuwyr a thelynorion mwy datblygedig o bob oed ddysgu gan y goreuon”

Gallant wneud cais i gymryd rhan mewn gweithdai grŵp 90 munud a addysgir gan diwtoriaid proffesiynol arbennig a gafodd eu dysgu gan Osian Ellis ar ryw adeg yn eu gyrfa gerddorol, sef Elinor Bennett, ei chyn-ddisgybl Elen Hydref ac Ann Jones.

Bydd y tiwtor telyn, Ann Jones, a oedd yn un o ddisgyblion Osian Ellis yn yr Academi Gerdd Frenhinol ac yn gyn-brif delynores gyda Cherddorfa Radio RTE yn Nulyn, yn goresgyn cyfyngiadau teithio’r cyfnod clo trwy roi gwersi ar-lein yn uniongyrchol o’i chartref yn Iwerddon.

Roedd Elinor Bennett yn arbennig o awyddus i ŵyl 2021 fynd yn ei blaen fel y gallai hi ac eraill dalu eu teyrngedau personol i Osian Ellis a oedd yn Llywydd Anrhydeddus yr ŵyl.

Roedd yn gerddor hynod ddawnus o oed ifanc a thyfodd i fyny i fod yn delynor, athro, cyfansoddwr a threfnydd rhyngwladol rhagorol. Roedd yn brif delynor Cerddorfa Symffoni Llundain a chafodd yr anrhydedd o gael y cyfansoddwr clasurol Benjamin Britten yn ysgrifennu gweithiau yn arbennig ar ei gyfer.

Mae cenedlaethau o delynorion a gafodd eu hysbrydoli ganddo wedi mynd ymlaen i ddysgu myfyrwyr ifanc eu hunain.

Roedd Elinor yn un o’i ddisgyblion yn yr Academi Gerdd Frenhinol, ac ar ol gradio o’r Academi aeth ymlaen i fod yn unawdydd telyn amlwg, yn hyfforddwr meistr a sylfaenydd Coleg Telyn Cymru.

Mae hi wedi perfformio’n rheolaidd gyda Cherddorfa Siambr Lloegr, Cerddorfa Symffoni Llundain a Cherddorfa’r Philharmonia, yn ogystal â rhoi datganiadau ar y radio a’r teledu.

Meddai: “Rwy’n gyffrous iawn bod yr ŵyl yn gallu cael ei llwyfannu a’r gobaith o allu cyrraedd cynulleidfa fyd-eang drwy’r dechnoleg ar-lein sy’n cael ei defnyddio eleni. Mae’r cymorth technegol a gefais gan staff CGWM wedi bod yn amhrisiadwy. Maen nhw wedi goresgyn pob math o rwystrau i wneud i hyn ddigwydd.”

Bydd Elinor yn cynnal dosbarth meistr ar-lein a bydd cyfle hefyd i delynorion o raddau 1-7 ymuno â dosbarthiadau Zoom ar-lein mewn grwpiau bach gydag un o diwtoriaid y delyn, Ann Jones, Elen Hydref ac Elinor ei hun.

Meddai: “Er mwyn gwneud pethau’n haws eleni rydym yn gofyn i gyfranogwyr y gweithdai anfon recordiadau o’r darnau y maent yn eu dysgu atom fel y gall y tiwtoriaid wrando ar eu perfformiadau ymlaen llaw. Bydd hyn yn sicrhau bod pob telynor yn cael y budd mwyaf o’r dosbarthiadau a bydd hefyd yn ddarpariaeth wrth gefn rhagorol, rhag ofn y ceir unrhyw broblemau cysylltu neu anawsterau eraill ar y diwrnod.”

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias (organisers of the Wales Harp Festival).

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!