Neges gan Elinor Bennett, cyfarwyddwr artistig yr Ŵyl:

Cofio – talu teyrnged – a throsglwyddo’r awen fydd prif themâu Gŵyl Delynau Cymru  eleni.

Tristwch mawr oedd clywed ym mis Ionawr am farwolaeth Osian Ellis, Llywydd Anrhydeddus yr Ŵyl hon,  un o’r telynorion mwyaf a welodd Cymru erioed. Hefyd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, bu farw Ann Griffiths a Mair Jones, dwy delynores eithriadol a fu’r dysgu cenedlaethau o blant a phobl ifanc Cymru i ganu’r delyn.  Mae’r Ŵyl yn gyfle inni gydnabod  ein dyled i’r tri thelynor a diolchwn am eu cyfraniadau anhygoel i ddiwylliant Cymru ac i gerddoriaeth y delyn yn rhyngwladol.

Yn ystod wythnos y Pasg, arferai dwsinau o delynorion,  yn ifanc a hŷn, ddod gyda’u telynau i  Gaernarfon i  gymeryd rhan yn yr Ŵyl Delynau yn Galeri, i gael gwersi, gwrando ar eraill, cymdeithasu a dysgu gyda’i gilydd.  Eleni, er gwaethaf  y Covid, byddwn yn cadw’r fflam  yn fyw trwy drosglwyddo’r  Ŵyl i fywyd newydd,  rhithiol ar y we.

  Bydd athrawon telyn blaenllaw yn rhoi gwersi trwy gyfrwng Zoom a chynhelir llawer o  ddigwyddiadau eraill i gofio’n Llywydd, Osian Ellis, gan gynnwys y perfformiad cyntaf o’i waith newydd “Dagrau / Lachrymae” a gyhoeddwyd y llynedd .

Trosglwyddo’r  awen o gewri’r  gorffennol i genedlaeth newydd yw amcan yr Ŵyl.  Ynghanol ein trybini, mae’r delyn a’i cherddoriaeth yn codi’r galon ac yn cyfoethogi  bywydau.   

Estynnwn groeso brwd  i delynorion a chyfeillion y delyn  o bob rhan o’r byd i ddod atom yn rhithiol i Gymru. Darllenwch am yr alwy a  chliciwch ar y botwm  “Cofrestru”.   Felly,  ewch ati ar eich hunion!!!         

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias (organisers of the Wales Harp Festival).

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!