Mae telynores fyd-enwog,  a fethodd gymeryd rhan mewn gŵyl fawr oherwydd ei bod yn brwydro yn erbyn canser y fron, am gadw ei haddewid i berfformio yn yr ŵyl eleni.

Bydd Catrin Finch, cyn-delynores frenhinol, yn cymryd rhan flaenllaw yng Ngŵyl Delynau Cymru a gynhelir yng Nghaernarfon ar y 17 a 18 Ebrill.

Wedi diagnosis o ganser y fron, derbyniodd Catrin saith triniaeth o gemotherapi dros bedwar mis a chael mastectomi ddwbl yng Nghanolfan Canser Felindre yng Nghaerdydd.

Derbyniodd Ms Finch, sydd yn wreiddiol o Lanon, Ceredigion, yr anrhydedd o fod yn Delynores Frenhinol  yn 2000 – y person cyntaf ers 1872 i ddal y swydd.

Roedd y  pedair mlynedd a dreuliodd fel Telynores i Dywysog Cymru yn ffordd wych i lansio gyrfa ddisglair iawn.

Ers hynny, bu’n perfformio’n helaeth ledled UDA, De America, y Dwyrain Canol, Asia, Awstralia ac Ewrop, fel unawdydd, gan ymddangos gyda llawer o gerddorfeydd gorau’r byd.

Dywedodd: “Roeddwn yn benderfynol o berfformio yng Ngŵyl Delynau Cymru  eleni gan mai Elinor Bennett, Cyfarwyddwr yr Ŵyl, oedd fy athrawes telyn  am lawer blwyddyn.

“Rydw i’n edrych ymlaen yn fawr iawn ac yn drist y bu raid imi golli’r digwyddiad y llynedd. ‘Doedd o ddim yn bosibl oherwydd y  driniaeth roeddwn yn ei gael ar gyfer canser y fron.

“Ond dwi’n teimlo fod hynny o’r tu cefn i mi ‘nawr a’m bod wedi gwella ac allan o’r afiechyd.  Dwi’n gallu gwneud yr hyn dw’i yn ei garu unwaith eto,  ac mae gen i amserlen hynod o brysur o fy mlaen i.

“ Mae wedi bod yn amser ofnadwy, does dim cwestiwn am hynny. Yn anffodus,  mae gennyn ddiffygiol gen i,  ac arweiniodd  hynny at canser y fron.”

“ Y peth gwaetha  mewn ffordd oedd imi fethu canu’r delyn am fisoedd, rhwng Medi a Hydref. Roedd hynny’n anodd gan fy mod i’n ceisio ymarfer pob dydd  pan fydd fy amserlen yn caniatáu.”

“Roedd peidio chwarae yn brofiad dieithr iawn,  ond gallaf nawr roi hynny y tu cefn i mi a chario ymlaen a’m bywyd. ‘Rwyn ddiolchgar iawn.”

Ychwanegodd Catrin: “ Yn y cyngerdd, byddaf yn perfformio cerddoriaeth gan delynorion o Ffrainc a oedd yn cyfansoddi adeg Cytundeb Versailles, union gan mlynedd yn ôl, yn ogystal â cherddoriaeth gan Bach, Piazzola a William Mathias.

“ Yn yr un cyngerdd bydd telynores wych o Awstria, Monika Stadler yn perfformio ei chyfansoddiadau jazz ei hun. Yn sicr, bydd yn gymysgedd diddorol o arddulliau.

“Rydw i’n edrych ymlaen yn fawr at chwarae yng Nghaernarfon gan fy mod ar hyn o bryd yn ymwneud â phrosiect gyda Seckou Keita, chwaraewr kora a drymiwr o Senegal.

“Rydym ni wedi rhyddhau dwy albwm gyda’n gilydd ac yn teithio, gan ddod â chyfuniad o arddulliau cerddorol gwahanol i gynulleidfaoedd ehangach. Dwi’n eithriadol o hapus gyda’r derbyniad mae ein cerddoriaeth yn ei gael.”

“Rydw i hefyd yn gweithio ar drefniadau i ddod â Chyngres Telynau’r  Byd i Gaerdydd yn 2020. Bydd hwn yn ddigwyddiad tebyg i’r Gwyliau Telyn Rhyngwladol a drefnir gan Elinor Bennett yng Nghaernarfon,  ac mi fydd yn braf gweld sut mae hi’n rhoi ei gŵyliau hynod lwyddiannus at ei gilydd.”

Yn union fel y Gemau Olympaidd, cynhelir yr Ŵyl Delynau Ryngwladol bob pedair blynedd,  ac yn ystod y blynyddoedd eraill bydd  Gŵyl Delynau Cymru (ar raddfa llai)  yn annog telynorion ifanc ac yn datblygu cynulleidfaoedd.

Dywedodd Elinor Bennett : “ Tyfodd yr Ŵyl allan o’r ysgolion telyn a gychwynnodd  fy nhad (Emrys Bennett Owen) a minnau  eu cynnal dros wyliau’r Pasg dros 40 mlynedd yn ol.”

“ Yn ogystal â chroesawu Catrin Finch a Monika Stadler i berfformio yng Nghaernarfon, cynhelir dosbarthiadau telyn a gweithdai yn ystod y dydd ar gyfer myfyrwyr o bob oedran, gyda thîm o athrawon profiadol o Ogledd Cymru – Dafydd Huw, Catrin Morris-Jones, Elfair Grug a minnau.

 “ Ar Ebrill 17 cynhelir y gystadleuaeth i goffáu y delynores enwog, Nansi Richards, a fu farw yn 1979. Dyfernir yr Ysgoloriaeth, sy’n werth £1500, i delynor neu delynores ifanc o Gymru.

Thema gŵyl eleni yw arwyddo Cytundeb Versailles ym mis Mehefin 1919 a ddaeth â’r Rhyfel Mawr i ben.

Chwaraeodd y Prif Weinidog ar y pryd, David Lloyd George, rôl bwysig, er dadleuol,  wrth arwyddo’r  cytundeb heddwch yn Ewrop.

Dywedodd Cyfarwyddwr Artistig yr Ŵyl Elinor Bennett: “Roedd David Lloyd George yn allweddol wrth arwyddo Cytundeb Versailles a  ddaeth ar ddiwedd y Rhyfel dychrynllyd .

“Rwy’n credu ei bod yn bwysig ein bod ni’n cofio’r cyfnod a’r rôl a chwaraeodd David Lloyd George  (Aelod Seneddol Caernarfon) yn y trafodaethau.

“Tua’r un amser,  gwahoddwyd Nansi Richards,  y delynores Cymreig,  i Downing Street i chwarae’r delyn ar gyfer David Lloyd George a’i deulu.”

” Bydd Catrin Finch  yn perfformio gweithiau gan  dri chyfansoddwr / telynor Ffrengig dylanwadol yn ystod yr ŵyl i gofio canmlwyddiant llofnodi’r cytundeb.

“Rydw i hefyd yn edrych ymlaen at glywed gwaith Monika Stadler a fydd yn perfformio nifer o gyfansoddiadau jazz ei hun.

“Mae Monika, sy’n byw yn Fienna, yn dod a chwa o awyr iach a dimensiwn newydd i fyd cerddoriaeth y delyn gyda’i chyfansoddiadau jazz, gwerin, clasurol a byrfyfyr. Yn ddiweddar, fe ryddhaodd albwm o gerddoriaeth o’r enw “Song of the Welsh Hills.”

“Mi fydd hi’n Ŵyl ryfeddol arall yn llawn o gyngherddau, dosbarthiadau a gweithdai.

” Hoffwn annog pawb sy’n caru’r delyn a’i cherddoriaeth  i brynu tocyn a chofrestru ar gyfer y dosbarthiadau a’r  gweithdai.”

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias (organisers of the Wales Harp Festival).

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!