Mae canolfan dysgu enwog yn gobeithio i daro tant ag unigolion sy’n caru cerddoriaeth drwy roi’r cyfle iddyn nhw gefnogi astudiaethau telynorion ifanc talentog.

Mae Canolfan Gerdd William Mathias yng Nghaernarfon, a ddarparai hyfforddiant i dros 400 o gerddorion o bob oed, wedi lansio apêl Noddi Tant sydd ag amcan i godi arian drwy wahodd pobl i “brynu” un neu fwy o dannau ar delyn deires traddodiadol Gymreig.

Bydd yr holl arian a godir yn mynd tuag at greu tair ysgoloriaeth £1,500 yr un i’w cynnig fel gwobrau i enillwyr y Gystadleuaeth Ieuenctid yn ystod y bedwaredd Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru a fydd yn cymryd lle yn Galeri Caernarfon rhwng Ebrill 1-7.

Ac yn ôl cyfarwyddwraig yr ŵyl Elinor Bennett bydd yr ysgoloriaethau yn fodd gwych i helpu meithrin talent ifanc.

Dywedodd: “Mae’r Gystadleuaeth Ieuenctid yng Ngŵyl Delynau Ryngwladol Cymru ar gyfer telynorion ifanc oed 19 neu iau, a’r gwobrau ydy tair ysgoloriaeth gyfartal o £1,500 a fydd yn galluogi’r enillwyr i dalu am gyfres o wersi gan diwtor arbenigol o’u dewis nhw.

“Mae cost gwersi cerdd arbenigol yn medru bod yn ormod i nifer o deuluoedd a gall yr ysgoloriaethau hyn wneud gwahaniaeth sylweddol o ran datblygu potensial y telynorion ifanc. Fel canllaw, gall cost gwersi arbenigol amrywio rhwng £40 a £100; arian y bydd nifer o deuluoedd yn ei chael yn anodd canfod.

Yn y llun mae trefnydd yr ŵyl, Catrin Morris a chyfarwyddwraig yr ŵyl, Elinor Bennett.

“Fe ddaeth Canolfan Gerdd William Mathias, sydd ar hyn o bryd yn cynnig gwersi o’r safon uchaf ar amrywiaeth eang o offerynnau a’r llais yn ei chanolfannau yn Galeri Caernarfon ynghyd â Dinbych a Rhuthun, i fyny a’r apêl Noddi Tant er mwyn rhoi’r cychwyn gorau i yrfaoedd y cerddorion ifanc drwy gynnig tair ysgoloriaeth werthfawr.”

Ychwanegodd Elinor: “Mae’r ceisiadau ar gyfer Cystadleuaeth Ieuenctid yr ŵyl yn mynd yn dda iawn ar hyn o bryd ac rydym ni’n disgwyl i ddenu hyd at 25 o gerddorion ifanc. Er y bydd sawl o Gymru a disgyblion o Ganolfan Gerdd William Mathias hefyd yn cystadlu, bydd eraill yn dod mor bell i ffwrdd a’r UDA a Rwsia yn arbennig i gymryd rhan.

“Bydd cylch cyntaf y Gystadleuaeth Ieuenctid yn cael ei gynnal o 9yb ar drydydd diwrnod yr ŵyl, Dydd Mawrth Ebrill y 3ydd, gyda’r cylch terfynol am 3yp ar y dydd Mercher.

“Bydd yn arddangos y gorau o dalent gerddorol ac yn gyfle gwych i godi proffil chwarae’r delyn. Bydd hefyd yn dod ag artistiaid rhyngwladol o’r radd flaenaf i Galeri Caernarfon fel y bydd pobl yn medru profi’r gorau o gerddoriaeth y delyn yn lleol.

“Bydd y delyn yn dod â phobl at ei gilydd drwy bŵer cerddoriaeth. Yn ystod gwyliau’r gorffennol mae nifer o ymgeiswyr y Gystadleuaeth Iau wedi gwneud ffrindiau ac wedi cadw mewn cysylltiad.”

Ychwanegodd Elinor: “Yn ystod y dyddiau sy’n arwain at yr ŵyl bydd copi o delyn deires 18fed ganrif, yn cael ei arddangos yn Galeri.

“Bydd label efo enw’r noddwr yn cael ei glymu at un o’r tannau pan fydd rhodd yn cael ei dderbyn gan unigolyn caredig ag hael.

“Rydym wedi awgrymu rhodd o £50 ond rydym ni’n ddiolchgar ar gyfer unrhyw sŵn arall, mawr neu fach, y byddwn i’n ei dderbyn ar gyfer achos mor dda.”

Mae Gwenan Gibbard, sydd wedi bod yn diwtor telyn yng Nghanolfan Gerdd William Mathias yn Galeri Caernafon ers dros 10 mlynedd, yn credu yn gryf yn yr apêl Noddi Tant.

Dywedodd: “Mae hi wastad yn sialens i ganfod ffyrdd newydd o godi arian tuag at astudio cerddoriaeth ac rwy’n meddwl bod hyn yn syniad gwych.

Bydd y tair ysgoloriaeth y bydd y rhoddion yn helpu i’w hariannu yn ffordd berffaith i helpu meithrin telynorion gorau’r dyfodol ac mae’r apêl yn llawn haeddu i ennill gymaint o gefnogaeth a phosib.”

Mae mwy na 100 o delynorion yn dod i’r ŵyl a bydd y gyngerdd agoriadol yn gweld y premiere o farddoniaeth newydd dan y teitl Osian, gan y bardd cadeiriol Mererid Hopwood, sy’n talu teyrnged i fywyd a gwaith y telynor byd-enwog Dr Osian Ellis CBE, sydd wedi newydd ail-gydio mewn chwarae’r delyn wrth iddo nesáu at ei benblwydd yn 90 oed ar Chwefror yr 8fed.

Yn anterth ei yrfa bu Dr Ellis, sydd yn llywydd yr Ŵyl Delynau, yn cydweithio â’r cyfansoddwr Prydeinig blaenllaw Benjamin Britten ac yn chwarae ar gyfres gomedi radio, The Goon Show.

Bydd yr ŵyl yn cloi â chyngerdd sydd eisoes wedi gwerthu allan gan Syr Bryn Terfel, wedi ei gyfeilio gan ei bartner a chyn-delynores brenhinol Hannah Stone, yn Theatr Bryn Terfel, Pontio, Bangor ar Ebrill yr 20fed.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias (organisers of the Wales Harp Festival).

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!