Mae straeon ysbrydoledig ein cystadleuwyr yn rhoi cipolwg anhygoel i’w hymroddiad i fod y cerddorion gorau posib. Dyma hanes dau gerddor ifanc a’u taith gerddorol.

Cassandra Tomella (Yr Eidal) – Cystadleuaeth Ieuenctid

Dyma’r trydydd tro i Cassandra (llun uchod) gystadlu yng Nghymru.

Cafodd ei hysbrydoli gan Gymru fel gwlad llawn cerddoriaeth a hud a lledrith. Y tro cyntaf iddi ymweld â Chymru i gystadlu fe’i croesawyd hi mor gynnes dywedodd “Roeddwn i’n teimlo’n hollol gartrefol”

Mae hi wedi mynychu Academi Catrin Finch ddwywaith ac mae bellach yn delynores Gymreig anrhydeddus!

Dechreuodd Cassandra gael gwersi telyn yn 8 oed ac ers 2013 mae hi wedi astudio yn y Conservatoire yn Milan, lle benderfynodd ddysgu’r harpsichord. Mae ganddi ddiddordeb mawr mewn repertoire Baróc, ac mae’r offeryn yn caniatáu iddi ddeall y cyfnod a’r gerddoriaeth a gyfansoddwyd ar y pryd yn well. Mae hi’n teimlo y bydd hyn yn ei helpu i ddehongli darnau baróc yn well wrth ganu’r delyn.

Dywed Cassandra mai ei phrofiad telyn mwyaf cyffrous oedd chwarae 5ed Symffoni Shostakovic â Cherddorfa Coservatoire Milan a “Puer Natus” gyda cherddorfa chwyth y Nadolig diwethaf.

Yn 2016 perfformiodd gyfres o ddatganiadau elusennol yn Amatrice (lle roedd daeargryn yr un flwyddyn) Dywedodd ei bod hi’n brofiad arbennig iawn perfformio mewn cartref hen bobl yno, lle teimlodd pa mor bwerus gall cerddoriaeth fod.

Veronika Lemishenko (Ukraine) – Cystadleuaeth y Pencerdd

Dechreuodd Veronika ganu’r delyn yn 7 oed. Ar ôl graddio o Ysgol Gerdd Uchaf Kharkov lle bu’n astudio gyda Larisa Klevtzova, aeth ymlaen i’r Academi Gerdd Gnessins ym Moscow gan astudio gyda Milda Agazarian.

Ar hyn o bryd, Veronika yw Prif Delynores UAPhO

Mae Veronika yn dychwelyd i gystadlu yng nghystadleuaeth y Pencerdd ble enillodd y drydydd wobr bedair blynedd yn ôl. Roedd hyn yn adeg cythryblus yn ei gwlad ac achosodd lawer o bryderon iddi ar y pryd.

Dymunwn bob llwyddiant i Veronika wrth iddi ddychwelyd i gystadlu yn yr Ŵyl unwaith eto.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias (organisers of the Wales Harp Festival).

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!