Bydd grwp o gerddorion ifanc anhygoel o ddawnus yn perfformio gydag Syr Bryn Terfel yn ei berfformiad cyntaf yn Theatr Bryn Terfel, Pontio gan gynnwys y trwmpedwr Gwyn Owen.

Yn wreiddiol o Fangor, garddiodd Gwyn o’r Royal Academy of Music llynedd gyda gradd Meistr, ar ôl astudio yno am bum mlynedd. Yn ogystal a bod ar ganol cyfnod treial ar gyfer swydd Prif drwmpedwr cerddorfa’r Scottish Opera, mae o wedi ymddangos â nifer o gerddorfeydd y wlad – Cerddorfa BBC Cenedlaethol Cymru, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, y Royal Scottish National Orchestra, City of Birmingham Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra a cherddorfa rhyngwladol y Gustav Mahler Youth Orchestra. Eleni, bu’n gyd prif drwmpedwr efo’r Southbank Sinfonia yn Llundain fel rhan o gwrs cerddorfaol deg mis.

Cyn astudio yn Llundain, bu Gwyn yn aelod o Gerddorfa a Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru am saith mlynedd. Yn lleol, fu’n rhan o nifer o ensembles sirol Gwasanaeth Ysgolion William Mathias, a Bandiau Pres Porthaethwy a Biwmares. Fel unawdydd, fu’n cystadlu mewn Eisteddfodau yn rheolaidd, ac yn 2016 fe enillodd gwobr Rhuban Las Offerynnol yr Eisteddfod yn Sir Fynwy.

Trwy ddarpariaeth Canolfan Gerdd William Mathias, cafodd Gwyn wersi Piano gan Teleri-Siân a gwersi Theori Cerdd gan Sioned Webb, yn ogystal â chael nifer helaeth o gyfleoedd i berfformio i gyd-fynd â rhain.

Yn ogystal a bod yn brysur fel cerddor unawdol a cherddorfaol llawrydd erbyn hyn, mae Gwyn yn rhan o Fand Pres Llarregub, a phumawd pres ‘A5’ wedi’i ffurfio gan ffrindiau o Ogledd Cymru sydd bellach yn byw neu’n astudio yn Llundain – fe enillon nhw y gystadleuaeth grŵp offerynnol agored eleni yn yr Eisteddfod.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias (organisers of the Wales Harp Festival).

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!