Cynhaliwyd Gŵyl Delynau Cymru 2017 ar y 12 a 13 Ebrill yn Galeri Caernarfon gan ddathlu telynau Cymru a Iwerddon.

Cynhaliwyd cwrs deuddydd i delynorion o bob oed a gallu, gyda dwy delynores blaenllaw o Iwerddon, Denise Kelly a Cliona Doris yn ymuno â chyfarwyddwraig yr ŵyl, Elinor Bennett, Catrin Morris Jones ac Elfair Grug o Gymru i ddysgu a dathlu hanes hirfaith y delyn yn y ddwy wlad Geltaidd.

Bu myfyrwyr o Conservatorie DIT yn Nulyn hefyd yn ymweld â’r ŵyl gan ddysgu alawon Gwyddelig i fyfyrwyr ar y cwrs a berfformiwyd yn ystod y cyngerdd ‘Galerïau Galeri’ a gynhelir ym mannau cyhoeddus y ganolfan celfyddydau.

Bu diwrnod cyntaf yr ŵyl yn cynnwys darlith gan Dr Sally Harper ar ‘Creu Traddodiad ar y cyd: Telynorion Cymreig a Gwyddelig yng Nghyngor Canoloesol Glyn Achlach, Co. Leinster’.

Dr Sally Harper yw’r awdurdod pennaf yn  rhyngwladol ar gerddoriaeth gynnar Cymru a bu’n cynnig allwedd i ddatgloi dirgelion un o’n chwedlau difyr sydd wedi hen  fynd yn angof gan ddisgrifio sut y gwnaeth Gruffydd ap Cynan a alwyd yn ‘Dywysog Cymru’ ddod â cherddorion Gwyddelig i Gymru, a ffurfio cyngerdd neu eisteddfod ar gyfer cerddorion Cymrig a Gwyddelig yng Nghaerwys.

Yn dilyn y ddarlith, am 6:30yh cynhaliwyd Cystadleuaeth Ysgoloriaeth Nansi Richards 2017 a drefnwyd gan Ymddiriedolaeth Nansi Richards.

Roedd cyngerdd yr ŵyl ‘Telynau’r Môr Celtaidd’ yn cynnwys perfformiadau o gerddoriaeth traddodiadol a chlasurol o Gymru ac Iwerddon gan rhai o delynorion ifanc mwyaf talentog o’r ddwy wlad.

Bu y telynorion blaenllaw Gwyddelig Denise Kelly a Cliona Doris a deg o fyfyrwyr o’r DIT Conservatoire of Music, Dulyn yn perfformio ynghyd â thelynorion Cymreig, gan ddarparu rhaglen amrywiol a bywiog o gerddoriaeth o ddau lan y Môr Celtaidd.

Perfformiodd y gantores werin Gwenan Gibbard ynghyd a’i chôr newydd – “Côr yr Heli” – eu perfformiad cyntaf cyn iddynt deithio i Iwerddon i gystadlu yn yr Ŵyl Ban-Geltaidd yn Carlow yr wythnos ganlynol, ynghyd â dwy o gyn-fyfyrwyr Canolfan Gerdd William Mathias, Elfair a Rhiain Dyer a Côr Telyn Gwynedd a Môn.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias (organisers of the Wales Harp Festival).

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!