Datganiad parthed Gŵyl Delynau Cymru 2020

Gyda chalon drom yr ydym yn rhoi gwybod i chi bod rhaid gohirio Gŵyl Delynau Cymru oedd i fod i’w chynnal o’r 8-9 Ebrill oherwydd y sefyllfa gyda’r feirws Covid-19. Fodd bynnag rydym yn benderfynol mai ail-drefnu ac nid canslo fyddwn i a byddwn mewn cysylltiad efo chi yn fuan iawn efo manylion pellach gan obeithio y byddwch yn awyddus i ymuno efo ni ar y dyddiad newydd ymhellach ymlaen yn y flwyddyn. Os na fyddwch yn gallu, yna wrthgwrs byddwn yn trefnu ad-daliad i’r rhai sydd wedi cofrestru neu brynu tocynnau. Ond gofynnwn i chi fod yn amyneddgar am y dyddiau nesaf gan ein bod yn gorfod gohirio / addasu ein rhaglen waith gyfan ar hyn o bryd ac addasu i weithio fel staff o’n cartrefi. Yn y cyfamser daliwch i ymarfer a cadwch lygad ar dudalen Facebook yr Ŵyl / Canolfan Gerdd William Mathias lle byddwn yn postio fideos ag ati yn yr wythnosau nesaf i godi calon pawb.

Cofion gorau,
Elinor, Meinir a’r tîm

Gŵyl Delynau Cymru

 

Dyddiad newydd i’w gadarnhau yn fuan

 

Cyngherddau, Dosbarthiadau, Gweithdai

 

Llywydd: Dr Osian Ellis CBE
Cyfarwyddwraig Artistig: Elinor Bennett

Neges gan Elinor Bennett

Cyfarwyddwraig artistig

Yn yr un flwyddyn ag y bydd Cyngres Delynau’r Byd yn ymweld â Chaerdydd, bydd Gŵyl Delynau Cymru 2020 yn ysbrydoli telynorion o bob oed a chyrhaeddiad gyda’i chwrs blynyddol, ynghyd â chynnau diddordeb newydd yn y delyn a’i cherddoriaeth.

Bydd Cyngerdd yr Ŵyl yn gweld y delynores Gwenllian Llŷr yn rhoi perfformiad o waith newydd gan y gyfansoddwraig Mared Emlyn, ynghyd â threfniant ei hun o Calon Lân. Bydd y telynor jazz Ben Creighton-Griffiths ochr yn ochr â’i fand, y Transatlantic Hot Club yn perfformio yn ystod y cyngerdd ac yn rhoi gweithdy jazz a byrfyfyrio.

Daw Ensemble Telynau Iau TUDublin i gynnal cyngerdd yn y Cwrs, a bydd eu dwy athrawes wych Denise Kelly a Clíona Doris, yn ymuno ag athrawon o Gymru i ddysgu a rhoi gweithdai telyn. Cawn gydweithio gydag Ymddiriedolaeth Ysgoloriaeth Nansi Richards i gynnal cystadleuaeth 2020 i delynorion ifanc gorau Cymru.

Cyngerdd yr Ŵyl

9 Ebrill 2020, 7:30pm, Theatr Galeri Caernarfon

Dau o sêr ifanc rhyngwladol:

Y delynores wych Gwenllian Llŷr

Meistr y delyn Jazz Ben Creighton-Griffiths
a’i fand Transatlantic Hot Club
Adrien Chevalier (Ffidil) Ashley John Long (Bas dwbl)

Côr Telynau Gwynedd a Môn & Senior Telynau Clwyd

Cwrs deuddydd yr Ŵyl

Cwrs diddorol dros ben i apelio at delynorion o bob oedran a chyrhaeddiad.

Fe fydd tîm o athrawon ardderchog yn rhoi gwersi a bydd aelodau’r cwrs yn cael eu rhoi yn y dosbarth mwyaf addas yn ôl y wybodaeth a roddir ar y ffurflen gofrestru.

Athrawon y Cwrs yn 2020

Elinor Bennett

Elinor Bennett

Astudiodd ELINOR BENNETT gydag Osian Ellis yn yr Academi Gerdd Frenhinol,  Llundain ar ôl  graddio yn y Gyfraith, a bu’n chwarae gyda phrif gerddorfeydd Prydain yn gynnar yn ei gyrfa.  Recordiodd 15 albwm yn amrywio o gerddoriaeth telyn yr 20fed ganrif, i gerddoriaeth traddodiadol Cymru.

Ysgrifennodd sawl cyfansoddwr gerddoriaeth i Elinor, a cyfarwyddodd astudiaethau telyn ym Mhrifysgol Bangor. Bu’n Athrawes Ymweliadol yn yr Academi Gerdd Frenhinol a Choleg y Guildhall, Llundain. Cafodd Gymrodoriaethau er Anrhydedd  gan Brifysgolion Aberystwyth, Caerdydd, Bangor, yr Academi Gerdd Frenhinol, Coleg Cerdd a Drama Cymru, a Doethuriaeth gan Brifysgol Cymru. Elinor yw Cyfarwyddwraig Artistig Gŵyl Delynau Rhyngwladol Cymru a Gŵyl Ryngwladol y Delyn yng Ngwlad Thai.

Dylan Cernyw

Dylan Cernyw

Mae Dylan yn delynor, perfformiwr ac athro sy'n gweithio yn y Gogledd. Ac wedi perfformio yn Iwerddon, Ffrainc, yr Almaen, yr Iseldiroedd, Canada, Prague, Tsieina a'r Swistir. Mae Dylan wedi gwneud ymddangosiadau gwadd yng Ngwyl o Fil o leisiau yn Llundain ac mae wedi perfformio gydag artistiaid megis Bryn Terfel, Katherine Jenkins, John Owen Jones, Sioned Terry, Shân Cothi, Rhys Meirion, Rhydian Roberts a Rebecca Evans. Mae Dylan wedi cynhyrchu sawl albwm, mae 3 ohonynt  yn unigol, 4 albwm Piantel ac 3 albwm gyda delynores Cymru Gwenan Gibbard ar gyfer Sunrise Music o Hong Kong. Ar wahân i'w albwm ei hun, mae Dylan wedi ymddangos ar nifer fawr o gryno ddisgiau fel cyfeilydd. Mae Dylan yn un hanner y "Piantel" sydd wedi bod yn perfformio gyda'i gilydd ers 13 mlynedd, ac yn perfformio gyda Two Blondes and a Harp.

Clíona Doris

Clíona Doris

Bu Clíona Doris yn perfformio fel unawdydd a cherddor siambr yn Iwerddon, Prydain, Ewrop ac America. Darlledwyd perfformiadau ganddi ar BBC Radio 3, Radio Ulster, RTÉ LyricFM, National Public Radio USA, ClassicFM TV, UTV, Teledu’r BBC ac RTÉ a bu’n unawdydd yn y Proms in the Park, Belfast. Yn hybwr brwd o gerddoriaeth gyfoes, rhoddodd Clíona’r perfformiad cyntaf o weithiau gan nifer o gyfansoddwyr. Rhyddhaodd ddwy albwm unawdol, a ‘r Consierto Telyn gan Handel gyda Cherddorfa Gyngerdd RTÉ. Graddiodd  gyda gradd Doethur mewn Cerddoriaeth ym Mhirfysgol Indiana, Bloomington, USA, a  chychwynnodd astudio’r delyn yn Ysgol Gerdd Belfast gyda  Denise Kelly cyn graddio ym Mhrifysgol Queens, Belfast.Ymunodd Cliona â’r DIT Conservatory of Music yn 2005, a bellach hi yw Phennaeth y Conservatory.

Mared Emlyn

Mared Emlyn

Cwblhaodd Mared ei doethuriaeth mewn perfformio ar y delyn a chyfansoddi yn 2014 ym Mhrifysgol Bangor.  Enillodd fedal y Prif Gyfansoddwr yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn 2011 am ei gwaith ‘Perlau’ yn y Glaw ar gyfer y delyn sydd erbyn hyn yn cael ei berfformio yn aml mewn cystadlaethau telyn. Mae wedi derbyn sawl comisiwn i gyfansoddi, gan gynnwys gweithiau ar gyfer Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru, Côr Meibion Colwyn, comisiwn ar gyfer Gŵyl Gerdd Bangor a gafodd ei berfformio gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, ac yn ddiweddar, concerto telyn ar gyfer Gŵyl Biwmares.

Denise Kelly

Denise Kelly

Mae Denise Kelly yn darlithio mewn astudiaethau Telyn yn y Conservatory Gerdd y DIT yn Nulyn. Graddiodd yng Ngholeg y Drindod a’r Conservatory Gerdd y DIT, Dulyn ac ymhlith ei hathrawon roedd Maria Korchinska, Sidonie Goossens (Coleg Guildhall, Llundain)  a Francette Bartholomée ( Conservatoire Frenhinol Brwsel). Bu Denise yn athrawes yn Ysgolion Cerdd Belfast a Cork, yn yr Academi Gerdd Frenhinol Dulyn a Cherddorfa Ieuenctid Iwerddon. Mae’n cyfansoddi, yn trefnu cerddoriaeth ac yn gweithio fel cerddor siambr a chyfeilydd.  Bu’n recordio gyda Cherddorfa Ulster, a dwy gerddorfa’r RTE yn Iwerddon fel prif delynores ac unawdydd.

Gwenllian Llŷr

Gwenllian Llŷr

Mae’r delynores Gymreig Gwenllian Llŷr yn prysur ennill cydnabyddiaeth rhyngwladol am ei pherfformiadau carismatig ac egnïol. Yng Ngorffennaf 2013, enillodd Gwenllian wobr yng Nghystadleuaeth Rhyngwladol UDA yn Bloomington, gan gael ei chanmol am ei dawn cerddorol a’i gallu i gysylltu â’r gynulleidfa. Mae hi hefyd wedi ennill nifer o wobrau yn fwy lleol, gan gynnwys y Rhuban Las yn Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg 2012 a Gwobr Len Lickorish i Gerddor Addawol yng Nghystadleuaeth ROSL 2018, yn ogystal a chael ei dewis fel Artist gyda City Music Foundation yn 2017.

Mae gyrfa Gwenllian wedi ei harwain ar draws y byd i berfformio mewn lleoliadau mawreddog gydag artistiaid adnabyddus, megis Rebecca Evans, Imogen Cooper, Al Jarreau, Matthew Rees a Bryn Terfel. Bu hi ar daith ar draws Prydain wrth i Sain ryddhau ei CD cyntaf, ‘O Wyll i Wawr’, gyda’r cylchgrawn UKHA yn clodfori ei pherfformiad “godidog”. Mae Gwenllian yn perfformio’n rheolaidd fel unawdydd gyda cherddorfeydd, gan ei galluogi i rannu gwlêdd o gerddoriaeth telyn gyda fwy o gynulleidfaoedd. Bu hi’n perfformio fel unawdydd gwâdd gyda Côrdydd ar lwyfan Zankel Hall yn Carnegie Hall, a mwynhâd mawr oedd cael perfformio cerddoriaeth Gymreig ar lwyfan mor adnabyddus. Bu hi hefyd yn ddiweddar yn perfformio Concerto tanllyd a rhythmig Ginastera gyda Sinffonia Milton Keynes, y Concerto cain a phoblogaidd i ffliwt a thelyn gan Mozart gyda Shirley Barningham a Cherddorfa Siambr Hallgate, yn ogystal â’r Danses lliwgar a chyferbyniol gyda Cherddorfa St John’s.

Cafodd Gwenllian y bleser o astudio gydag athrawon gwych mewn rhai o’r colegau gorau yn y bydd, gan ennill graddau o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Ysgol Juilliard ac yr Academi Gerdd Frenhinol yn Llundain. Yn ogystal â nifer o ysgoloriaethau a chefnogaeth ariannol, enillodd Gwenllian nifer o anrhydeddau eraill yn ystod ei hastudiaethau, gan gynnwys Gwobr William Schuman am gyflawniad ac arwainyddiaeth rhagorol yng ngherddoriaeth gan Ysgol Juilliard. Cymerodd hi fantais lawn o’r cyfle i weithio gyda nifer o artistiaid gwahanol yn ystod ei hastudiaethau, gan ddatblygu ei dealltwriaeth a’i hoffder o gerddoriaeth siambr ac i ymestyn y repertŵar telyn. Fel eiriolwr cerddoriaeth gyfoes, mae Gwenllian wedi gweithio gyda nifer o gyfansoddwyr dros y ddegawd ddiwethaf, gan helpu cerddorion a chynulleidfaoedd i ddeall hyblygrwydd y delyn, gan ddiweddu mewn nifer o berfformiadau cyntaf y byd. Yn ystod ei blwyddyn olaf yn Ysgol Juilliard, bu Gwenllian yn gweithio gyda’r gyfansoddwraig Sayo Kosugi a’r dawnsiwr a’r coreograffydd Eve Jacobs ar Nebula, Blooming ar gyfer telyn a dawns. Bu hi hefyd yn gweithio ar gerddoriaeth siambr gyda disgyblion cyfansoddi Prifysgol Caerdydd, yn gyntaf gyda’r ffliwtydd Lisa Nelsen ar y prosiect ‘Music is Fragile?’, gan ddiweddu gyda perfformiad byd cyntaf yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ymysg y gwaith celf wnaeth ysbrydoli’r cyfansoddiadau, ac yna gyda’r soprano Sarah Dacey yn y prosiect ‘Coma Notes’, gyda pherfformiad byd cyntaf ym Mhrifysgol Caerdydd gyda’r bardd, James Nash.

Mae byd cerddorol Gwenllian yn ymestyn ymhellach na’r llwyfan, fel athrawes ac fel cyfansoddwr. Yn ogystal a’i gyrfa berfformio prysur, mae Gwenllian yn addysgu’n breifat, ar gyrsiau cerddoriaeth, ac yng Nghanolfan Gerddoriaeth Sadyrnau yn Latymer ac yng Ngoleg y Brenin yn Llundain. Mae hi hefyd yn gweithio i’r elusen Live Music Now, gafodd ei sefydlu gan Yehudi Menuhin, sy’n helpu ystod eang o bobl i sydd heb fynediad i gerddoriaeth byw.

Cadw Mewn Cysylltiad

Gallwch gadw mewn cysylltiad a derbyn y wybodaeth diweddaraf am Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru a Chanolfan Gerdd William Mathias drwy ymuno â’n rhestr ebostio.
Gallwch hefyd gadw golwg ar ein cyfryngau cymdeithasol am y wybodaeth diweddaraf.

Diolch i’n Noddwyr yn 2020

 

Caiff Gŵyl Delynau Cymru ei drefnu gan Canolfan Gerdd William Mathias.

Mae Canolfan Gerdd William Mathias yn darparu cyfleoedd gwerthfawr i fyfyrwyr cerddoriaeth yn ei chanolfannau yng Nghaernarfon, Dinbych a Rhuthun a drwy ei phrosiectau cymunedol drwy Gymru.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias (organisers of the Wales Harp Festival).

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!