Gŵyl Delynau Cymru

 

30 + 31 Mawrth 2021

 

Cyngherddau, Dosbarthiadau, Gweithdai

 

Llywydd: Dr Osian Ellis CBE
Cyfarwyddwraig Artistig: Elinor Bennett

Neges gan Elinor Bennett

Cyfarwyddwraig artistig

Bydd Gŵyl Delynau Cymru 2020 yn ysbrydoli telynorion o bob oed a chyrhaeddiad gyda’i chwrs blynyddol, ynghyd â chynnau diddordeb newydd yn y delyn a’i cherddoriaeth.

Bydd Cyngerdd yr Ŵyl yn gweld y delynores Gwenllian Llŷr yn rhoi perfformiad o waith newydd gan y gyfansoddwraig Mared Emlyn, ynghyd â threfniant ei hun o Calon Lân. Bydd y telynor jazz Ben Creighton-Griffiths ochr yn ochr â’i fand, y Transatlantic Hot Club yn perfformio yn ystod y cyngerdd ac yn rhoi gweithdy jazz a byrfyfyrio.

Daw Ensemble Telynau Iau TUDublin i gynnal cyngerdd yn y Cwrs, a bydd eu dwy athrawes wych Denise Kelly a Clíona Doris, yn ymuno ag athrawon o Gymru i ddysgu a rhoi gweithdai telyn. Cawn gydweithio gydag Ymddiriedolaeth Ysgoloriaeth Nansi Richards i gynnal cystadleuaeth 2020 i delynorion ifanc gorau Cymru.

Cyngerdd yr Ŵyl

Dyddiad ac amser i’w gadarnhau

Dau o sêr ifanc rhyngwladol:

Y delynores wych Gwenllian Llŷr

Meistr y delyn Jazz Ben Creighton-Griffiths
a’i fand Transatlantic Hot Club
Adrien Chevalier (Ffidil) Ashley John Long (Bas dwbl)

Côr Telynau Gwynedd a Môn & Senior Telynau Clwyd

Cwrs deuddydd yr Ŵyl

Cwrs diddorol dros ben i apelio at delynorion o bob oedran a chyrhaeddiad.

Fe fydd tîm o athrawon ardderchog yn rhoi gwersi a bydd aelodau’r cwrs yn cael eu rhoi yn y dosbarth mwyaf addas yn ôl y wybodaeth a roddir ar y ffurflen gofrestru.

Mwy o fanylion yn fuan.

Y Newyddion Diweddaraf

Osian Ellis (1928-2021)

Osian Ellis (1928-2021)

Trist yw cofnodi marwolaeth y telynor a’r ysgolhaig, Osian Gwynn Ellis yn 92 oed. Roedd yn gyfaill ac yn gefnogwr brwd i waith a chenhadaeth Canolfan Gerdd William Mathias a Gŵyl Delynau Rhyngwladol Cymru. Brodor o Ffynnongroyw, Sir y Fflint ydoedd ond fe’i magwyd yn...

Datganiad parthed Gŵyl Delynau Cymru 2020

Datganiad parthed Gŵyl Delynau Cymru 2020

Gyda chalon drom yr ydym yn rhoi gwybod i chi bod rhaid gohirio Gŵyl Delynau Cymru oedd i fod i’w chynnal o’r 8-9 Ebrill oherwydd y sefyllfa gyda’r feirws Covid-19. Fodd bynnag rydym yn benderfynol mai ail-drefnu ac nid canslo fyddwn i a byddwn mewn cysylltiad efo chi...

Cadw Mewn Cysylltiad

Gallwch gadw mewn cysylltiad a derbyn y wybodaeth diweddaraf am Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru a Chanolfan Gerdd William Mathias drwy ymuno â’n rhestr ebostio.
Gallwch hefyd gadw golwg ar ein cyfryngau cymdeithasol am y wybodaeth diweddaraf.

Diolch i’n Noddwyr

 

Caiff Gŵyl Delynau Cymru ei drefnu gan Canolfan Gerdd William Mathias.

Mae Canolfan Gerdd William Mathias yn darparu cyfleoedd gwerthfawr i fyfyrwyr cerddoriaeth yn ei chanolfannau yng Nghaernarfon, Dinbych a Rhuthun a drwy ei phrosiectau cymunedol drwy Gymru.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias (organisers of the Wales Harp Festival).

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!