Gŵyl Delynau Cymru 2021

Trosglwyddo’r Awen

30 + 31 Mawrth 2021

Cyfarwyddwr Artistig: Elinor Bennett

Llywydd yr Ŵyl: Osian Ellis
(1928 – 2021)

Neges gan Elinor Bennett

Cyfarwyddwraig artistig

Trosglwyddo’r awen o ganu’r delyn i genhedlaeth newydd yw prif nôd yr Ŵyl rithiol hon.

Bydd yn gyfle i gofio tri o gewri byd y delyn a fu farw’n ddiweddar, ar gân ac ar lafar,  gyda disgyblion a chyfeillion Osian Ellis yn dysgu ac yn perfformio.

Ynghanol trybini Covid, mae’r delyn a’i cherddoriaeth yn codi’r galon ac yn cyfoethogi  bywydau.

Darllen y neges lawn.      

Digwyddiadau

Dosbarthiadau

Dosbarthiadau

30 / 31 Mawrth 2021

Cyfle gwych i delynorion o safon Gradd 1 i 7 i gymryd rhan mewn dosbarth gyda thelynorion eraill o’r un safon.

Dosbarth Meistr

Dosbarth Meistr Elinor Bennett

30 Mawrth 2021, 4:00 – 5:30pm

Mae Elinor Bennett yn gwahodd telynorion i yrru recordiad o ddarnau ac yn cynnig help wrth eu paratoi a’u dehongli.

Darlith

Darlith: ‘Working with Benjamin Britten’ gan Osian Ellis

30 Mawrth, 7:30pm

Yn ystod Gwyl Delynau 2017, rhoddodd Osian Ellis ddarlith am y cyd-weithio a fu rhyngddo efo a Benjamin Britten.

Webinar-Fforwm

Remembering Osian

30 Mawrth 2021, 8:30pm

(English) Tributes by colleagues and friends.

TBC

Sioned Williams: Myfyrdod ac Ysbrydoliaeth

31 Mawrth 2021, 2:00pm

Teyrnged drwy eiriau a cherddoriaeth, i athrawon telyn ysbrydoledig –  Osian Ellis, Mair Jones ac Ann Griffiths.

Webinar-Fforwm

Cofio Osian

31 Mawrth 2021, 5:00pm

Cyfle i dalu teyrngedau ac i rannu atgofion am y cerddor a’r telynor a fu farw eleni, gyda chlipiau allan o gyfweliad a wnaeth Elinor Bennett gydag Osian Ellis yn ei gartref yn 2016.

Cyngerdd

Cyngerdd yr Ŵyl

31 Mawrth 2021, 8:00pm

Osian Ellis: Dagrau / Lachrymae
Benjamin Britten: Suite for Harp
Osian Ellis: Clymau Cytgerdd i 2 delyn / Diversions for 2 harps

Bywgraffiadau

Ann Jones

Ann Jones

Ganwyd Ann Jones yn Llanymawddwy ac fe’i hysbrydolwyd yn ifanc iawn gan y Dafydd Roberts, (y Telynor Dall) a Nansi Richards, - a chanddi hi y cafodd ei gwers gyntaf. Aeth i  ysgol Gymraeg yn Llundain i ddysgu’r delyn gydag Anne Ross a  Gwendolen Mason. Yn ddiweddarach, astudiodd  yn yr Academi Frenhinol yn Llundain dan Osian Ellis. Bu’n gweithio gyda Cherddorfa Gwlad yr Iâ cyn dychwelyd i Lundain fel cerddor llaw-rydd. Yn 1968 derbyniodd wahoddiad i chwarae  gyda Cherddorfa Radio RTE yn Nulyn a rhoddodd Ann ei thelyn ar y cwch yng Nghaergybi ac ymunodd a’r gerddorfa. Yna mae wedi bod ers hynny. Erbyn hyn mae wedi ymddeol ac yn mwynhau dysgu’r Gwyddelod sut i chwarae cerddoriaeth Cymraeg!

Elen Hydref

Elen Hydref

Mae’r delynores Elen Hydref yn mwynhau gyrfa o weithio gyda rhai o gerddorfeydd gorau Prydain a Norwy, gan gynnwys Cerddorfa Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru, Royal Ballet Sinfonia, Cerddorfa’r Tŷ Opera Brenhinol, City of Birmingham Symphony Orchestra, Bergen Philharmonic Orchestra a Cherddorfa Cwmni Opera a Balet Cenedlaethol Norwy.

Yn ogystal a’i gyrfa gerddorfaol mae Elen yn mwynhau dysgu ac wedi bod yn diwtor sawl gwaith ar gyrsiau Cerddorfa Blant Genedlaethol Prydain a Gŵyl Delynau Cymru.

Astudiodd Elen gydag Elinor Bennett a Dylan Rowlands yng Ngogledd Cymru cyn symud i Lundain i astudio gyda Skaila Kanga a Catherine White yn Ysgol Gerdd Purcell a’r Academi Gerdd Frenhinol.

Tra yn paratoi at gylch terfynol llinynnol cystadleuaeth Cerddor Ifanc y BBC yn 2004, trefnodd Elinor Bennett i Elen dderbyn cyfres o wersi gan y diweddar Osian Ellis.

Elinor Bennett

Elinor Bennett

Astudiodd ELINOR BENNETT gydag Osian Ellis yn yr Academi Gerdd Frenhinol,  Llundain ar ôl  graddio yn y Gyfraith, a bu’n chwarae gyda phrif gerddorfeydd Prydain yn gynnar yn ei gyrfa.  Recordiodd 15 albwm yn amrywio o gerddoriaeth telyn yr 20fed ganrif, i gerddoriaeth traddodiadol Cymru.

Ysgrifennodd sawl cyfansoddwr gerddoriaeth i Elinor, a cyfarwyddodd astudiaethau telyn ym Mhrifysgol Bangor. Bu’n Athrawes Ymweliadol yn yr Academi Gerdd Frenhinol a Choleg y Guildhall, Llundain. Cafodd Gymrodoriaethau er Anrhydedd  gan Brifysgolion Aberystwyth, Caerdydd, Bangor, yr Academi Gerdd Frenhinol, Coleg Cerdd a Drama Cymru, a Doethuriaeth gan Brifysgol Cymru. Elinor yw Cyfarwyddwraig Artistig Gŵyl Delynau Rhyngwladol Cymru a Gŵyl Ryngwladol y Delyn yng Ngwlad Thai.

Y Newyddion Diweddaraf

Lansio ein Gŵyl Delynau “Rhithiol” cyntaf

Lansio ein Gŵyl Delynau “Rhithiol” cyntaf

Neges gan Elinor Bennett, cyfarwyddwr artistig yr Ŵyl: Cofio - talu teyrnged - a throsglwyddo'r awen fydd prif themâu Gŵyl Delynau Cymru  eleni. Tristwch mawr oedd clywed ym mis Ionawr am farwolaeth Osian Ellis, Llywydd Anrhydeddus yr Ŵyl hon,  un o'r...

Osian Ellis (1928-2021)

Osian Ellis (1928-2021)

Trist yw cofnodi marwolaeth y telynor a’r ysgolhaig, Osian Gwynn Ellis yn 92 oed. Roedd yn gyfaill ac yn gefnogwr brwd i waith a chenhadaeth Canolfan Gerdd William Mathias a Gŵyl Delynau Rhyngwladol Cymru. Brodor o Ffynnongroyw, Sir y Fflint ydoedd ond fe’i magwyd yn...

Cadw Mewn Cysylltiad

Gallwch gadw mewn cysylltiad a derbyn y wybodaeth diweddaraf am Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru a Chanolfan Gerdd William Mathias drwy ymuno â’n rhestr ebostio.
Gallwch hefyd gadw golwg ar ein cyfryngau cymdeithasol am y wybodaeth diweddaraf.

Diolch i’n Noddwyr

 

Caiff Gŵyl Delynau Cymru ei threfnu gan Canolfan Gerdd William Mathias.

Mae Canolfan Gerdd William Mathias yn darparu hyfforddiant a phrofiadau cerddorol o safon uchel i bobl o bob oed yn ei chanolfannau yng Nghaernarfon, Dinbych a Rhuthun a thrwy raglen eang o brosiectau addysgol a chymunedol.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias (organisers of the Wales Harp Festival).

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!